Post 71 freda kulturminne i privat eige

Her finn du utfyllande informasjon om tilskotsordninga til Freda kulturminne i privat eige

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminne­forvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

Antall fredete kulturminner i privat eie som har forbedret tilstandsgrad.

2Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Det opprinnelige formålet med tilskuddsordningen var å lempe på byrden som private enkeltpersoner har med å ivareta og sette i stand fredete kulturminner og kulturmiljøer som er et fellesgode for samfunnet. Disse skal prioriteres ved fordeling av tilskudd fra posten. Offentlig eide eller finansierte organisasjoner og virksomheter kan ikke motta tilskudd fra posten.

3Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles av regional kulturminneforvaltningen etter søknad om tilskudd til konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner og kulturmiljø. Det kan være bygninger, anlegg og kulturmiljø, herunder også historiske grøntanlegg og landskap.

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel. Tilskudd kan også bidra til å dekke merkostnader som følger av tiltak for å utbedre eller forebygge skader knyttet til økt klimabelastning, jf. Riksantikvarens klimastrategi for kulturmiljøforvaltning.

Både bygninger og anlegg, som historiske grøntanlegg,

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse eller prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet.

4Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen eller anlegget, og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette må vurderes og dokumenteres i den enkelte saken.

5Krav til og valg av utførende håndverkere

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Det er en målsetting at flere aktører kan få tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å påta seg denne typen arbeid. I særlige tilfeller kan det derfor lempes på kravene. Dette krever tettere oppfølging fra forvaltningen eller andre relevante aktører. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet.

6Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samiske kulturmiljø. Unntak er for søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, der søknader  sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

  • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
  • informasjon om kulturmiljøet og prosjektet det søkes tilskudd til
  • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
  • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
  • kostnadsoverslag og budsjett
  • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
  • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.