1Vilkår om særskilt gransking

Vilkår om særskilt gransking kan stilles i de tilfeller der kunnskapspotensialet til et automatisk fredet kulturminne må sikres som følge av tiltaket. Dette kan være gjennom en arkeologisk utgravning eller overvåking. Miljøovervåking er aktuelt i de tilfellene kulturminner skal bevares, og omtales i et eget kapittel.

Dersom kulturminneforvaltningen skal foreta arbeid som dekkes av tiltakshaveren, er det Riksantikvaren som fatter vedtak om kostnadene etter kulturminneloven § 10. Hva dekningsplikten nærmere omfatter, framkommer av departementets Retningslinjer for budsjettering av arkeologiske utgravinger (2011).

De praktiske forholdene som er av betydning for å gjennomføre den arkeologiske utgravningen vil variere etter utgravningstype og forholdene på stedet, og avklares etter avtale med universitetsmuseet/NIKU.

Utgravning

Vilkår om utgravning stilles der man må sikre og dokumentere det vitenskapelige kildematerialet til et automatisk fredet kulturminne som følge av et tiltak, og å innlemme dette materialet i universitetsmuseenes samlinger.

For å kunne stille vilkår om utgravning må det automatisk fredete kulturminnet ha et kunnskapspotensial]. I enkelte tilfeller kan det foreligge usikkerhet om en undersøkelse vil gi forventede resultater. Dersom det er forbundet med svært stor usikkerhet å igangsette en undersøkelse, må det gjøres en nærmere vurdering om hvorvidt det er behov for en tilleggsregistrering, eller om tvilen bør komme tiltakshaveren til gode ved at det innvilges dispensasjon uten vilkår om utgravning.

Vilkårene vil være:

 • universitetsmuseet/NIKU skal foreta en arkeologisk utgravning
 • tiltakshaveren bekoster utgravningen, jf. kulturminneloven § 10, eventuelt at staten dekker kostnadene ved mindre, private tiltak
 • rekkefølgebestemmelser om utgravning

Nærmere om rekkefølgefølgebestemmelser

Normalt vil rekkefølgen være at utgravningen foretas før anleggsstart (enkeltsak), eller før iverksetting av tiltak i medhold av planen (arealplan).

Etter en nærmere vurdering kan det legges inn rekkefølgebestemmelser som tillater at deler av tiltaket kan starte før utgravningen, eller at utgravningene kan foretas i etapper. Dette kan eksempelvis være for tiltak/planer som omfatter større områder, eller der det vil gå lang tid mellom realisering av de enkelte områdene. Rekkefølgen utarbeides i samråd med tiltakshaveren og utgravende instans.

Vilkårene må i så fall sikre at

 • kulturminner som skal undersøkes ikke påvirkes negativt, ved at de blir inneklemt mellom byggeområder, får dårlige bevaringsforhold e.l.
 • universitetsmuseet/NIKU får adgang til området for å gjennomføre granskingen
 • feltarbeidet ikke forstyrres (jf. HMS/SHA etc.)

Overvåking, befaring

Vilkår om overvåking, eventuelt befaring, kan være aktuelt:

 • der det er potensial for funn, men ikke settes vilkår om en utgravning, eksempelvis om en eksisterende grøft skal graves opp på nytt
 • om det er mest praktisk at en mindre gransking foregår samtidig med gjennomføringen av gravearbeidet til tiltaket
 • for å sikre at det under anleggsarbeidet, eller når tiltaket er gjennomført, ikke skjer utilsiktede skader på et automatisk fredet kulturminne, både i og utenfor tiltaks- eller planområdet
 • for å kontrollere at vilkårene for vedtaket følges opp

Vilkårene kan være:

 • det skal foretas en overvåking, eventuelt befaring, av fylkeskommunen/Sametinget/universitetsmuseet/NIKU
 • tiltakshaver skal i god tid før anleggsstart varsle den instansen som foretar overvåkingen/befaringen
 • tiltakshaveren bekoster overvåkingen eller befaringen, jf. kulturminneloven § 10, eventuelt at fylkeskommunen/Sametinget ikke tar betalt for arbeidet eller at staten dekker kostnaden ved mindre, private tiltak
 • en nærmere beskrivelse av overvåkingen, slik som hva som skal overvåkes, hvordan overvåkingen utføres o.l.
 • hva som er formålet med en eventuell befaring, eksempelvis for å formidle viktige hensyn til de som utfører arbeidet, sikre at kulturminnene ikke skades, vurdere behov for ytterligere befaring/overvåking, kontrollere at vilkårene følges opp o.l.
 • informasjon om rutinene dersom det under overvåkingen påtreffes automatisk fredete kulturminner som krever nærmere gransking utover vedtatt budsjett, som kan være at:
  – arbeidet må stoppe opp
  – tiltaket vil vurderes justert
  – det kan være behov for et nytt dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven § 8 andre ledd
  – det kan være behov for et tilleggsvedtak om kostnader etter kulturminneloven § 1
  – staten vil dekke utgiftene dersom det er et mindre, privat tiltak etter bestemmelsene i kulturminneloven § 10
 • tiltaket først kan ferdigstilles når overvåkingen er ferdig

2Vilkår for å sikre vernet av kulturminnet

I mange dispensasjonssaker skal automatisk fredete kulturminner fortsatt bevares i eller nært et tiltaks-/planområde. Vilkår kan settes som sier hvilke hensyn tiltakshaveren må ta for å sikre at kulturminnene får et reelt vern som følge av tiltaket. Slike vilkår er aktuelle for flere typer tiltak og kulturminner.

Forbud mot inngrep i kulturminnet

For å tydeliggjøre at kulturminnet ikke må skades kan forbudet mot inngrep tas inn i vilkårene.

Dette kan være:

 • et generelt vilkår: at det ikke må gjøres inngrep i kulturminnet
 • en nærmere konkretisering av hva som ikke må gjøres

Skader under bygge- og anleggsarbeidet

Automatisk fredete kulturminner er spesielt utsatte for skader under bygge- og anleggsarbeidet.
For å forhindre utilsiktede skader kan vilkårene spesifisere avbøtende tiltak og de hensynene som må tas.

Vilkårene kan være:

 • presisering om at kulturminnet ikke må skades som følge av anleggsarbeidet
 • tiltakshaveren må gjøre nødvendige tiltak for å forhindre utilsiktede inngrep, slitasje o.l.
 • utførende entreprenør må informeres om at det er kulturminner i området som ikke skal skades
 • tiltakshaveren skal i god tid ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget for å avtale befaring, avtale e.l., eksempelvis for å avklare avbøtende tiltak og hvordan de skal utføres, dersom dette ikke er nærmere presisert i vedtaket
 • inngjerding, eventuelt avmerking, av kulturminner under anleggs- og byggeperioden
 • inngjerding av områder med slitasjeskader for å reetablere vegetasjonen
 • hvor det kan kjøres med anleggsmaskiner
 • hvor gravearbeidet skal foregå, eksempelvis fra hvilken side av en grøft det skal graves
 • krav om å unngå kjøreskader/slitasje/trykkskader på kulturminner under markoverflaten, med vilkår om at det kjøres med små maskiner/brukes beskyttende matter/ kjøres på frossen mark/kjøres under tørre forhold/området skal midlertidig tildekkes (etter nærmere spesifikasjoner)/andre aktuelle tiltak
 • hvor og hvordan masser mellomlagres
 • krav til sprenging/pigging av berg for å unngå skader på nærliggende kulturminner
 • overvåking, befaring eller etterkontroll

Midlertidig tildekking under anleggsarbeidet

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å tillate midlertidig tildekking av ikke-synlige kulturminner. Dette kan være:

 • som et vernetiltak for å forhindre fare for skade under bygge- og anleggsarbeidet
 • ved behov for midlertidig anleggsvei
 • ved behov for midlertidig oppstilling av arbeidsbrakker

Det er viktig at det ikke oppstår trykkskader og at arbeidet ikke medfører slitasje eller andre inngrep i grunnen – verken ved tildekkingen, under arbeidet eller når tildekkingen fjernes og området tilbakestilles. Tiltakshaveren er ansvarlig for en løsning som sikrer at kulturminnene har et reelt vern. Normalt vil det likevel legges en fiberduk mot eksisterende underlag. Man kan også vurdere å legge inn vilkår om å bruke geonett eller liknende, for å minimere og å fordele trykket.

Vilkårene kan være:

 • generelt forbud mot å gjøre inngrep i grunnen/skade kulturminnet, både under tildekkingen, når området er tildekket og når tildekkingen fjernes
 • tidsbegrensing av tiltaket slik at det ikke blir permanent
 • krav om at tiltakshaveren tilbakestiller området etter bruk
 • tiltakshaveren dokumenterer området med bilder før og etter tildekkingen. Dokumentasjonen sendes til kulturminneforvaltningen etter at tiltaket er avsluttet, sammen med en melding om at tiltaket er avsluttet og at tildekkingen er fjernet
 • eventuelt at fylkeskommunen/Sametinget overvåker arbeidet/kommer på en befaring

For synlige kulturminner må andre tiltak enn tildekking vurderes for å verne kulturminnet under anleggsarbeidet, slik som inngjerding.

Begrensinger på gravearbeidet

For å minimere det direkte inngrepet i kulturminnet kan det settes vilkår for å begrense selve gravingen i grunnen.

Vilkårene kan være:

 • gravingen må ikke påføre skader på enkeltminner innenfor kulturminnelokaliteten
 • gravingen må gjøres så begrenset som mulig
 • gravingen skjer i størst mulig grad i tidligere oppgravde områder, følger eksisterende grøfter e.l.
 • begrensing på gravebredde, -dybde og -lengde
 • bruk av smal skuffe på gravemaskin, flatt skjær e.l.
 • bruk av grøftekasser for å begrense gravebredden
 • utøving av spesiell forsiktighet ved graving i nærmere spesifiserte områder
 • håndgraving i nærmere spesifiserte områder

Stanse- og meldeplikten

I vedtaksbrevet skal det tydelig opplyses om den generelle stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd.

Stanse- og meldeplikten kan i tillegg tas med som et vilkår for tillatelsen, spesielt dersom det er et stort potensial for funn under anleggsarbeidet.

Vilkårene kan være:

 • dersom det gjøres funn under gravearbeidet, må arbeidet stoppe opp og fylkeskommunen/Sametinget kontaktes
 • den som utfører arbeidet skal være særlig oppmerksom på funn under anleggsarbeidet, gjerne med konkretisering av hva man skal se etter
 • eventuelt at fylkeskommunen/Sametinget kontaktes før arbeidet iverksettes for å veilede om hva man bør være spesielt oppmerksom på
 • orientering om videre gang dersom det gjøres funn, som kan være at:
  – arbeidet må stoppe opp
  – justering av tiltaket vil vurderes
  – det kan være behov for et nytt dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven § 8 andre ledd
  – det kan være behov for et tilleggsvedtak om kostnader etter kulturminneloven § 10
  – staten vil dekke utgiftene dersom det er et mindre, privat tiltak etter bestemmelsene i kulturminneloven § 10

Fjerning eller flytting/justering av eksisterende mindre tiltak

Så fremt det er rimelig kan det i enkelte tilfeller settes vilkår om å fjerne eller å flytte/justere eksisterende mindre tiltak når det gis tillatelse til å realisere et nytt. Det kan eksempelvis være for å begrense den samlede utilbørlige skjemmingen av et automatisk fredet kulturminne dersom det gis tillatelse til et nytt tiltak, eller for å begrense faren for skade.

Vilkårene kan være:

 • fjerning/flytting av mindre installasjoner som lekeapparater, lekehytte, platting, bod
 • fjerning av jord- og grusmasser, materialer, lagring e.l. på eller ved kulturminnet
 • opphør av parkering, oppstilling av maskiner e.l. på eller ved kulturminnet
 • opphør av ferdsel på kulturminner, ev. at det gjøres avbøtende hensyn som utbedring av slitasjeskader e.l.
 • opphør av kjøring eller pløying nær kulturminnet
 • fjerning av vegetasjon, eventuelt at vegetasjonen skal beholdes

Presisering av tiltak som ikke er tillatt

I en tillatelse gis det kun tillatelse til det omsøkte tiltaket. På sikt kan et godkjent tiltak likevel medføre at det kommer mindre tiltak som ikke er søknadspliktige etter annet lovverk. Eksempler kan være plattinger, trampoliner, sandkasser, blomsterbed, hageboder og kasting av hageavfall.

I vilkårene kan det nevnes at bruken av eiendommen må ta hensyn til kulturminnene, med eksempler på aktuelle mindre tiltak som ikke er tillatt.

Vilkårene kan være:

 • det må tas hensyn til kulturminnene når eiendommen er i bruk, ved at det ikke plasseres faste eller midlertidige installasjoner på dem, graves blomsterbed o.l.
 • det tillates ikke ytterligere nye installasjoner innenfor kulturminnets sikringssone, som strekker seg fem meter ut fra kulturminnets ytterkant
 • eventuell presisering om at vedlikehold av eksisterende hage kan opprettholdes

3Vilkår for sikring av kulturlag og kulturminner - miljøovervåking

Graving i grunnen kan starte en nedbytingsprosess av kulturlag og kulturminner med organisk materiale, ved at det tilføres oksygen eller at fuktighetsnivået i bakken endres. I de tilfellene kulturminner skal bevares kan det stilles vilkår for å begrense/forhindre en slik nedbrytning som følge av tiltaket.

Vilkårene er aktuelle å vurdere for alle typer kulturminner med kulturlag og organisk materiale, slik som middelalderbyene, gårdshauger, steinalderlokaliteter, bosetnings- og aktivitetsområder.

Dersom kulturminneforvaltningen skal foreta arbeid som medfører kostnader for tiltakshaveren, er det Riksantikvaren som fatter vedtak om kostnadene etter kulturminneloven § 10.

Vilkår kan settes for tiltak som:

 • direkte berører kulturminner
 • endrer bevaringsforholdene til kulturminner utenfor tiltaks- eller planområdet, eksempelvis som følge av drenering, byggegrop og nedgravde ledningsanlegg

Vilkårene kan være:

 • begrensing av inngrepene til tidligere oppgravde områder, eksisterende grøfter o.l.
 • tildekking av eksponerte kulturlag, med krav om utføring og type masser (f.eks. bruk av samme masser, annen moderne ikke-drenerende finkornet masse, leire)
 • valg av omfyllingsmasse i grøfter for å forhindre drenering
 • erstatning av eksisterende drenerende fyllmasse – «demninger»
 • krav til plassering og tekniske løsninger for infiltrasjonsanlegg
 • isolering av rør, varmekabler e.l.
 • nærmere beskrivelse av de tekniske løsningene og valg av masser, tilpasset hver sak
 • krav om miljøovervåking
 • at kulturminneforvaltningen vil tinglyse sine rettigheter til en eiendom, slik som å få adgang til miljøovervåkingsutstyr eller andre installasjoner som kulturminneforvaltningen stiller vilkår om

For ytterligere faglige vurderinger, med utdypning av vilkårene som kan settes, se særskilt veileder om miljøovervåking (som publiseres snart).

Det vises også til følgende veileder:

4Vilkår om oppfølging av vedtaket

Fylkeskommunen/Sametinget er ansvarlig for å følge opp at vilkårene i et dispensasjonsvedtak holdes. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med i selve vilkårene at et tiltak vil følges opp og kontrolleres.

Kontroll av gjennomføringen av tiltaket

Vilkår om kontroll kan stilles for å sikre at tiltaket gjennomføres i henhold til vedtaket.

Vilkårene kan være:

 • at kulturminneforvaltningen befarer anleggs- og byggearbeidet
 • at kulturminneforvaltningen befarer tiltaket etter at det er ferdigstilt
 • oppfølgingsmøte/evaluering, eksempelvis for å vurdere behovet for ytterligere avbøtende tiltak
 • tiltakshaveren sender inn fotodokumentasjon før og etter at tiltaket er gjennomført
 • tiltakshaveren rapporterer eventuelle skader, f.eks. slitasje, som følge av tiltaket til fylkeskommunen/Sametinget/Riksantikvaren
 • kulturminneforvaltningen sikres akkreditering og tillatelse til å fotodokumentere under arrangementer ved kulturminnelokaliteter

Mislighold av vilkårene

Gjennom vilkårene kan det tydeliggjøres at en tillatelse faller bort dersom vilkårene for dispensasjonsvedtaket ikke overholdes.

Vilkårene kan være:

 • hele /deler av tillatelsen kan opphøre ved mislighold av vilkårene, eller dersom det viser seg at tiltaket medfører større inngrep i kulturminner enn det er gitt tillatelse til
 • krav om justering av tiltaket, iverksetting av avbøtende tiltak e.l., dersom kulturminner utsettes for slitasje, skader e.l.

Fjerning av installasjoner ved opphør av drift

Vilkår kan stilles om å fjerne installasjoner som følge av tiltaket, eksempelvis for

 • midlertidige tiltak
 • tiltak som er av en slik art at bruken/driften kan opphøre

Vilkårene kan være:

 • tiltakshaveren skal fjerne alle spor etter driften ved utløp av tidsbegrenset tillatelse, eller ved opphør av tiltaket
 • at en annen er ansvarlig for opprydningen dersom tiltakshaveren opphører å eksistere, slik som kommunen dersom dette er et ansvar som kommunen kan ta på seg.

Les eksempelsamling, del 2 her