Veiledere

Retningslinjer

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Arbeids­instruks for stillas­montering på middel­alder­kirker av stein Rutiner som sikrer mur­verket mot inngrep som svekker kultur­minne­verdiene. Arrange­menter ved automatisk fredete arkeologiske kultur­minner fra middel­alderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Fast­settelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Guidelines for the private use of metal detectors Guidelines to assure a uniform management practice in accordance with Norwegian laws and regulations. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Privat bruk av metall­søker Retnings­linjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk. Regulerings­føresegner om automatisk freda kultur­minne og land­skap Retnings­liner og føre­segner til omsyns­soner i kommune­planens arealdel Retnings­linje for utvidete registrer­inger i visse saker jf. Kulturminneloven § 8 Gjennom­føring av under­søkelses­plikten og bud­sjettering av arkeo­logiske registreringer. i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjer. Om generelle føre­segner til areal­delen i kommune­planen jf. plan- og bygningslova § 11-9 Føre­segner til areal­delen til kommune­planen etter § 11-11 Under­søkelses­­­plikten Utsatt gjennom­­­føring av under­søkelses­­­plikten i kultur­­minne­­­loven § 9 Ulovlig igangsatte tiltak - kulturminneloven § 8 tredje ledd. Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Undersøkelses­plikten Kulturminneloven § 9. Saksbehandling i arkeologi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Verdisetting og verdivekting av kulturminner og -miljø. En systematisk veileder for bruk i kartlegging av kulturminne- og kulturmiljøverdier. Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan Føresegner

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024