Avgjørelser i klagesaker

Vereide prestegard i Gloppen. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for å legge fast plastdekke på eksisterende løpebane innenfor automatisk fredet gravfelt etter kulturminneloven § 8 første ledd

Vår referanse 20/12338

Publisert: 16. november 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestland fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for å legge fast plastdekke på eksisterende løpebane innenfor automatisk fredet gravfelt ved Vereide prestegard i Gloppen kommune. Avslaget ble begrunnet med fare for skade på automatisk fredete graver og andre automatisk fredete strukturer under eksisterende løpebane samt utilbørlig skjemming av gravfeltet. Avslaget ble påklaget av søker/tiltakshaver – Fjellhug/Vereide idrettslag – og grunneier – Opplysningsvesenets fond.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at fylkeskommunens vedtak opprettholdes. Klagene tas ikke til følge. Riksantikvaren er enig i fylkeskommunens vurdering av at etablering av et fast dekke på løpebanen vil medføre fysiske inngrep i grunnen og dermed fare for skade på de automatisk fredete gravene og andre automatisk fredete strukturer under løpebanen. Videre ser Riksantikvaren det som svært viktig at opplevelsen av det store gravfeltet ikke forringes ytterligere.