Avgjørelser i klagesaker

Vestbanen – Oslo – avgjørelse av klage på avslag på dispensasjon for montering av utvendig solavskjerming jf. kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 22/00632

Publisert: 2. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Byantikvarens avslag på dispensasjon fra fredning etter kulturminneloven § 15a for montering av utvendige screens på Vestbanebygningens sydøstlige fasade.

Byantikvaren begrunnet avslaget med at screens ville ha en negativ virkning på fasaden og at endringen ville stride mot formålet med fredningen. Byantikvaren uttalte at kurvmarkiser ville være en bedre løsning.

Riksantikvaren vurderte at den omsøkte løsningen ikke ville innebære et vesentlig inngrep i fredningsobjektet og ikke vil stride mot fredningsformålet. Riksantikvaren vurderte at tiltaket med screens kunne tillates, men anmodet Statsbygg om å vurdere mer diskrete løsninger og eventuelt kombinasjon med øyelokk for å dempe den visuelle påvirkningen.