Avgjørelser i klagesaker

Villa Ullvin. Avgjørelse av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, jf. forskriften § 1-4.

Vår referanse 22/00830

Publisert: 6. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Byantikvaren i Oslos avslag på søknad om dispensasjon for innvendige tiltak i Villa Ullvin, som er fredet i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) § 2-1. Tiltakene var del av en overordnet søknad om dispensasjon for 40 ulike tiltak. Byantikvaren hadde gitt en generell og omfattende dispensasjon uten nærmere konkrete vurderinger, med forbehold om at det ikke senere kunne gis dispensasjoner til vesentlige inngrep.

Riksantikvaren omgjorde Byantikvarens vedtak, men stilte vilkår for gjennomføring av tiltakene. I avgjørelsen ble det lagt vekt på det lange tidsforløpet, tidligere dispensasjoner som hadde gitt grunnlag for rammetillatelse og hensynet til tiltakshavers berettigede interesse. Klagen ble tatt til følge.