Avgjørelser i klagesaker

Vingen helleristningsfelt. Klima- og miljødepartementets avgjørelse av klage. Klage på avslag på søknad om tilskot til skjøtsel frå statsbudsjettet post 70.

Vår referanse 21/06425

Publisert: 14. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren avslo Vestland fylkeskommune sin søknad om tilkot frå statsbudsjettet. Søknaden gjaldt dekking av utgifter til vakthald og tilsyn med beitedyr. Avslaget vart begrunna med at Riksantikvaren årleg har gjeve omfattande tilskot til arbeidet med dokumentasjon, skjøtsel og sikring av Bergkunst i Vingen. Tiltaka det ble søkt stønad til, ligg utanfor rammene av Bevaringsprogrammet.

Klima- og miljødepartementet har ikkje nokre innvendinger mot momenta Riksantikvaren har lagt vekt på og avveginga som er gjort i vurderinga av om søknaden skal innvilgast. Klagen vart ikkje teken til følge.