Avgjørelser i klagesaker

Bekholtgården. Klage på tilskudd fra statsbudsjettet post 71 – tilskuddets størrelse.

Vår referanse 20/09490

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om tilskudd til antikvariske merkostnader i forbindelse med istandsetting av bygning. Klagen gjelder tilskuddets størrelse sett opp mot tiltakets kostnader. Fylkeskommunen begrunnet vedtaket med at deler av tiltaket det var søkt om tilskudd til måtte anses for å være standardheving som ikke er tilskuddsberettiget. Dette gjaldt også kostnader som var tilknyttet stilas.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller fylkeskommunens skjønnsutøvelse. Klagen tas ikke til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024