Askviknes voksenpsykiatriske senter

Historien om norsk helsevesen er også historien om et samfunn i rask utvikling. Helsevesenets virke gjennom 160 år er nå grundig dokumentert. De viktigste kulturminnene fra helseforetak landet rundt blir i tillegg fredet.

Rønvik Sindsykehus bildet er antakelig tatt omtrent ved ferdigstilling i 1902. Fotograf ukjent.
Rønvik Sindsykehus -bildet er antakelig tatt omtrent ved ferdigstilling i 1902.

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv – i samråd med Riksantikvaren. Nå er landsverneplanen for helsesektorens eiendommer ferdigstilt.

– Bredden og mangfoldet i helse-Norges utvikling kan leses i arkitekturen. Arkitekturen vitner om utviklingen fra den tidlige medisinske behandlingen til dagens spesialiserte helsebehandling.  Landsverneplanen blir derfor viktig for forståelsen av hvordan behandling av sykdom har endret seg gjennom tidene, sier riksantikvar Jørn Holme.

Historisk helse

Helsesektorens landsverneplan er en av de største.  42 eiendommer vil bli fredet. Disse eiendommene dekker utviklingen fra rundt 1850, innen både somatikk og psykiatri. For mange av eiendommene omfatter fredningen bare én bygning, mens for enkelte viktige anlegg er fredningen mer omfattende. For hovedparten av de fredete byggverkene gjelder fredningen kun eksteriør. Der fredningen omfatter interiører er omfanget gjerne begrenset til utvalgte rom eller soner.

– Fredningene skal sikre oss en viss grad av historisk dokumentasjon, men de skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av helseforetakene, sier Jørn Holme.

Omfattende samarbeid

Landsverneplanen for helsesektoren er utarbeidet i samarbeid av Helse- og omsorgsdepartementet, de fire regionhelseforetakene, Forsvarsbygg (konsulent) og Riksantikvaren.  Avveiningen mot ”liv og helse” og det enkelte helseforetaks utviklingsplaner har vært tungt inne i prosessen. Dermed er det et omforent fredningsomfang som nå presenteres.  Dette er den første landsverneplanen som er ferdig for fredning. Men den følger i sporene både Forsvaret og Vegvesenet, hvor verneplaner og fredninger er gjennomført tidligere.
I forbindelse med landsverneplanen publiserer Helse- og omsorgsdepartementet også en ny bok med en rekke artikler relatert til helsehistorie.

Korte fakta om eiendommene:

Sykehusets navn Type sykehus Kommune
Halden sykehus Lokalsykehus tegnet av Ole Øvergaard. Stod ferdig i 1952. Vernet omfatter bygningens eksteriør, de deler av uteområdene som                                          opprinnelig hang organisk sammen med anlegget, og deler av interiøret. Halden kommune
Kolstad Psykiatrisk pleiehjem fra 1966. Vernet omfatter bygningens eksteriør. Sarpsborg kommune
Avdeling for kompleks epilepsi – SSE. Spesialsykehus for epilepsipasienter. Vernet omfatter tre bygg, eksteriør og interiør i sin helhet. Bærum kommune
Bjerketun Ungdomspsykiatri. Oppført 1839-1920. Vernet omfatter seks bygg, eksteriør. I enkelte bygg vernes også deler av interiør. Bærum kommune
Bærum sykehus Somatisk sykehus. Oppført 1920-24.  Tre bygg fredes. Omfatter bygningenes eksteriør. Bærum kommune
Dikemark sykehus Psykiatrisk sykehus. Fredningen omfatter eksteriør i 28 bygg. Det eldste bygget er fra 1904. I enkelte bygg vernes også deler                                          av interiør, samt uteområde dam og parkanlegg. Asker kommune
Nedre Vardåsen Psykiatrisk sykehus fra 1923. Opprinnelig tuberkulosesanatorium. Vernet omfatter bygningens eksteriør. Asker kommune
Diakonhjemmet avd. Vindern psykiatriske klinikk Psykiatrisk klinikk fra 1925-26. Vernet omfatter bygningens eksteriør, samt uteområde/park. Oslo kommune
Ullvin, Sognsveien 9A Behandlingssenter for rusavhengighet. Opprinnelig legebolig til Ullevål sykehus, oppført 1919. Vernet omfatter bygningens                                          eksteriør og interiør. Oslo kommune
Storgata 36C Akuttinstitusjon for rusavhengighet. Opprinnelig administrasjonsbygning for Christiania gasværk, oppført 1883. Omfanget omfatter                                          bygningens eksteriør. Oslo kommune
Aker sykehus Sykehus. Fredningen omfatter sju bygg, det eldste fra 1880. Vernet gjelder eksteriør. I flere bygg vernes også deler av interiør. Oslo kommune
Gaustad sykehus Psykiatrisk sykehus. Fredningen omfatter 27 bygg, de eldste fra 1855. Vernet gjelder eksteriør. I flere bygg vernes også deler                                          av interiør. I tillegg vernes noe av uteområdet. Oslo kommune
SSBU Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri På Sogn i Oslo. Fredningen omfatter åtte bygg fra 1963-71. Vernet omfatter bygningenes eksteriør, og interiør i bygningene                                          59 og 61. Oslo kommune
Josefinesgate 30 Psykiatrisk poliklinikk fra 1916. Omfanget omfatter bygningens eksteriør og interiør. Oslo kommune
Geitmyrsveien 67 Langtidsrehabilitering og barnehjem. Omfanget omfatter eksteriøret til 1930-tallsbygningen. Oslo kommune
Ullevål sykehus Sykehus. Fredningen omfatter 7 bygg fra 1887-1980. Vernet gjelder eksteriør. I flere bygg vernes også deler av interiør. I                                          tillegg vernes noe av uteområdet og to misametårn. Oslo kommune
Folkehelseinstituttet, Oslo På Lovisenberg i Oslo. Fredningen omfatter tre bygg oppført i 1929. Vernet omfatter de tre eldste bygningene, forhager og                                          hageanlegg ved hjørnebygningen og kontorvillaen. Oslo kommune
Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Gamle Østlandske vanførehjem. Stod ferdig i 1946 og med påbygg fra 1954. Vernet omfatter hovedbygningens eksteriør og deler                                          av interiør. Stange kommune
Elverum – Heimen Tidligere tuberkulosesanatorium fra 1906. Vernet omfatter de to opprinnelige bygningenes eksteriør. Elverum kommune
Habiliteringsavdelingen, Valbrottveien Institusjonsbygg for psykisk utviklingshemmete. Stod ferdig i 1970. Vernet omfatter eksteriør. Drammen kommune
Hovedkompleks somatikk – Drammen Overlegebolig fra 1915. Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet. Drammen kommune
Kongsberg sykehus Personalboliger tilknyttet sykehuset. Fredningen omfatter to bygg, oppført i 1953. Vernet omfatter eksteriøret i opprinnelige                                          personalboliger i Klemsgate 11 a, b, c, d og Drammensveien 6 fra første byggeperiode. Kongsberg kommune
SiV – Sykehuset i Vestfold – Tønsberg Overlegebolig oppført i 1922. Vernet omfatter overlegebolig Bygg N Halfdan Wilhelmsens allé 17 med gårdsplass og hage. Tønsberg kommune
SiV – Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet i Stavern Spesialsykehus for rehabilitering. Fredningen omfatter frem bygg. Oppført 1892-1900. Vernet omfatter 3 bygninger fra første                                          byggeperiode, 2 bygninger fra senere byggetrinn samt strand, brygge og uteområde/park. Larvik kommune
Faret Radesykehus. Opprinnelig gårdsbruk. Vernet omfatter den gjenværende hovedbygning fra første byggeperiode 1828-30,  kvinnekoloni                                          1909,  tidligere barnehjem fra 1925. Skien kommune
SSHF – Sørlandet sykehus avd. Arendal (SSA) Lokalsykehus. Opprinnelig fra 1958, men bygget ut etappevis frem til 2002. Vernet gjelder hele anleggets eksteriør, utvalgte                                          deler av interiør, deler av uteområde. Arendal kommune
SSHF – Sørlandet sykehus avd. Kristiansand (SSK) Psykiatrisk sykehus. Fredning omfatter 9 bygg. Det eldste fra 1878. Opprinnelig gårdsbruk og teglverk. Vernet omfatter de                                          opprinnelige pasient- og administrasjonsbygningene, kirken, kolonien, kjøkkenbygg, båthus, parkområde, samt rester av eldre                                          gårdsbebyggelse. Kristiansand kommune
Haukeland universitetssjukehus Sykehus. Fredningen omfatter 2 bygg fra 1912-66. Vernet gjelder eksteriør og deler av interiør. Bergen kommune
Stord sjukehus Lokalsykehus. Fredninger omfatter eksteriør i 12 bygg. Det eldste fra 1908. I enkelte bygg vernes også deler av interiør. Stord kommune
Valen sjukehus Psykiatrisk sykehus fra 1909. Fredningen omfatter eksteriøret til to bygg, samt interiøret i det eldste bygget. I tillegg                                          fredes gravlunden. Kvinnherad kommune
Jonatunet Distriktspsykiatrisk døgnavdeling. Opprinnelig tuberkuloseinstitusjon, oppført i 1933. Vernet omfatter hovedbygg med sengebro,                                          kurhall og kombinert kapell- og garasjebygg samt parkanlegg. Jondal kommune
Askviknes Voksenpsykiatrisk Senter Distriktspsykiatrisk senter, oppført i 1899. Tidligere barnehjem. Vernet omfatter hovedbyggets eksteriør og interiør, i tillegg                                          til vaktmesterboligens eksteriør. Os kommune
Kysthospitalet i Hagevik (KiH) Spesialsykehus for ortopedi. Fredningen omfatter fem bygg, oppført 1924-30. Opprinnelig spesialsykehus for skrofulosepasienter.                                          Vernet omfatter eksteriør. I enkelte bygg vernes også deler av interiør og uteområde. Os kommune
Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik Psykiatrisk pleieinstitusjon oppført fra 1954-67. Fredningen omfatter fem bygg. Vernet omfatter eksteriør. I enkelte bygg                                          vernes også deler av interiør. Høyanger kommune
Førde sentralsjukehus (FSS) Sentralsykehus som stod ferdig i 1979. Hovedbygg og teknisk sentral. Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør i byggene,                                          samt parkanlegg i sin helhet. Førde kommune
St. Olavs Hospital Sykehus. Fredningen omfatter hovedbygningen fra 1902 og kjøkkenbygning fra 1930. Fredningen omfatter eksteriør. Trondheim kommune
St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset Psykiatrisk sykehus. Frednigen omfatter tre bygg, det eldste fra 1861. Vernet omfatter bygningenes eksteriør og enkelte deler                                          av interiør. Opprinnelig spedalsksykehus. Trondheim kommune
St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka Psykiatrisk sykehus fra 1919. Fredningen omfatter eksteriør til 15 bygg. I enkelte bygg omfattes også deler av interiør og                                          uteområde. Trondheim kommune
Nordlandssykehuset Rønvik Psykiatrisk sykehus. Fredningen omfatter sju bygg, det eldste fra 1902. Fredningen gjelder eksteriør og i enkelte bygg omfattes                                          også deler av interiør. Bodø kommune
Helgelandssykehuset Sandnessjøen Lokalsykehus. Vernet omfatter eksteriøret til den gamle hovedbygningen fra 1926 og tilbygget fra 1957. Alstahaug kommune
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård Psykiatrisk sykehus oppført 1957-62. Fredningen omfatter fire personalboliger tilknyttet sykehuset, eksteriør. I tillegg fredes                                          to av byggene som inngår i den psykiatriske avdelingen. Dette omfatter eksteriør og deler av interiør. Tromsø kommune
Helse Finnmark Kirkenes Fredningen omfatter eksteriøret i tre personalboliger tilknyttet sykehuset. I enkelte bygg omfattes også deler av interiør.                                          Oppført fra 1954-73. Sør-Varanger kommune

Kart

Askviknes Fredningskart
 • Fredningsår

  16.02.2012

 • Region

  Oslo

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1800-1900 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Hospital-sykehjem