Huseby kongsgård

Storgården Huseby ved Farsund på Lista har et rikt historisk kildemateriale som forteller gårdens lange historie. Gården har vært et lokalt og nasjonalt knutepunkt innenfor økonomi, administrasjon, og militærvesen siden 1700-tallet.

Om kulturminnet

Storgården Huseby ligger vest for Farsund sentrum, høyt og fritt på en morenerygg med utsyn i alle retninger, og noen hundre meter fra sjøen.

Huseby har en tunstruktur fra middelalderen, med hage og park samt en hovedbygning fra 1700-tallet i tillegg til driftsbygninger fra både 1800- og 1900 tallet.

Bilde av Innkjørselen til tunet på Huseby kongsgård som viser tunstrukturen fra middelalderen med forpakterbolig, hovedbygning og den i flere omganger påbygde låven. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.
Huseby Innkjørselen til tunet på Huseby kongsgård som viser tunstrukturen fra middelalderen med forpakterbolig, hovedbygning og den i flere omganger påbygde låven. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Tunstrukturen, der bygningenes plassering rundt et innelukket tun, utgjorde i sin tid gårdens forsvarsverk. På et oppmålingskart over gården fra 1860, er denne strukturen godt synlig. Gården er fremdeles i bruk.

Huseby ble privat gods i 1669, og fra midten av 1700- tallet eid av handelspatrisiatet i Farsund, som holdt Huseby som lystgård, samtidig som gårdsdriften ble forpaktet bort. Noen år rundt midten av 1800-tallet var Huseby også amtslandbruksskole.

Dagens hovedhus ble bygget om i 1928-1929 fra et enkelt 1700-talls hus til en rikt dekorert klassisk empirestil. Foto: Bodil Johanne Paulsen Riksantikvaren
Fasade Hovedbygning Dagens hovedhus ble bygget om i 1928-1929 fra et enkelt 1700-talls hus til en rikt dekorert klassisk empirestil. Foto: Bodil Johanne Paulsen Riksantikvaren Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Rundt 1870 gjennomgikk tunet på Huseby store endringer, der flere bygninger ble revet. Av fire våningshus, ble bare ett stående igjen. Dette er dagens hovedhus.

Alle gamle driftsbygninger ble revet, og erstattet med nye. Men den middelalderske grunnstrukturen i tunet ble bevart.

Hage- og parkanlegget

Den mektige patriserfamilien Lund kan ha vært de som initierte arbeidet med hage og park allerede på slutten av 1700-tallet.

Hage- og parkanlegget ble trolig anlagt i den tiden Huseby var lystgård rundt 1800. Størrelsen på dagens hageanlegg er omtrent som på kartet fra 1860. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Husebyparken Hage- og parkanlegget ble trolig anlagt i den tiden Huseby var lystgård rundt 1800. Størrelsen på dagens hageanlegg er omtrent som på kartet fra 1860. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren
Driftsbygningen/ låven som i 1870 ble gjenreist på muren av en eldre bygning og har fått flere påbygninger i etterkant. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Låven på Huseby Driftsbygningen/ låven som i 1870 ble gjenreist på muren av en eldre bygning og har fått flere påbygninger i etterkant. Foto: Marit Vestvik Riksantikvaren
Foto: Marit Vestvik, Riksantikvaren

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Huseby kongsgård som et viktig kulturhistorisk eksempel på et gårdsbruk som har vært drevet over flere århundrer, fra middelalder til i dag. Gården har en viktig historisk posisjon både regionalt og nasjonalt, med bevart tunstruktur fra middelalderen og bygninger fra både 1700-, 1800- og 1900 tallet.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene og bygningenes innbyrdes sammenheng, og de kulturhistoriske verdiene som er knyttet til anlegget som helhet.

Formålet med fredningen av hovedbygningen er å bevare et eksempel på en enkel 1700-talls bygning med endringer etter restaurering i 1928-1929 der bygningen fikk en rikt dekorert, klassisk empirestil.

Hage, park og gårdsrom fredes for å sikre helheten i anlegget som et viktig eksempel på grøntanlegg med opprinnelse på 1700-tallet og fram til i dag.

Omfanget av fredningen

Etter §15 i Kulturminneloven fredes: hovedbygning, forpakterbolig, stabbur, driftsbygning og gårdstun med hage og parkanlegg.

Fredningen omfatter hovedbygningenes eksteriør og deler av interiøret i første etasje samt planløsning, materialbruk og overflatebehandling. Videre inngår detaljering som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar i fredningen.

Gårdstun, med gårdsrom og hage- og parkanlegg, fredes med alle elementer som tilhører disse.

Les mer om formålet med og omfang av fredningen i fredningsbrevet

Kart over Huseby

 • Fredningsår

  16.06.2018

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1700-1900 tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Herregård-lystgård