Tvestua husmannsplass på Elvsholmen

Tvestua på Åker gård i Hamar kommune er den best bevarte landarbeiderboligen i Hedmark fylke.

Åker gård er en av de mest betydningsfulle storgårdene på Østlandet og har i tillegg til å ha vært tingsted, vært i militært eie i nærmere 300 år.

Gården har vært svært viktig i utviklingen av landbruket i denne landsdelen både med hensyn til driftsmetoder i landbruket og byggeskikk for blant annet arbeiderboligene som var tilknyttet gården. Det bidro til å bedre arbeidsforholdene for både jordarbeiderne og deres familier.

Tvestua er en viktig historieforteller om svundne tider i norsk landbruks- og bosettelseshistorie. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren
Husmannsplassen Tvestua Tvestua er en viktig historieforteller om svundne tider i norsk landbruks- og bosettelseshistorie. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren

Beskrivelse av kulturminnet

Tvestua på husmannsplassen på Elvsholmen er et to-etasjes bolighus i tømmer med rappede vegger og saltak. Saltaket er i dag dekket med teglstein. Begge boenhetene hadde frostfri kjeller.

Bygningen består av en stue i hver ende og med to kjøkken plassert mot hverandre midt i bygningen med felles pipe. Den er bygget for to familier, derav navnet Tvestua, og er en type landarbeiderbolig som ble utviklet på 1700-tallet.

Gravhaugen ved Tvestua er automatisk freda etter Kulturminneloven. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren
Tvestua Gravhaugen Gravhaugen ved Tvestua er automatisk freda etter Kulturminneloven. Foto: Jorun Elisabet Aresvik Hals Riksantikvaren

Tidligere tilhørte to uthus, et fjøs og en løe tunet. Disse er borte i dag. Nytt uthus ble reist i 2001 etter en brann i 1999. Uthuset er ikke fredet.

Tett ved og delvis innenfor fredningsområdet ligger også Hedmarks største gravhaug. Området ligger også like ved Åkersvika naturreservat som er Norges første ramsarområde, et våtmarksområde som har et særlig vern i internasjonal målestokk.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter Kulturminnelovens §15 omfatter Tvestuas eksteriør og interiør.
Fredning etter Kulturminnelovens §19 omfatter området rundt bygningen som er avmerket på kart, med slåtte- og beitemark med uthus.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Tvestua som en sjelden og tidlig bygningshistorisk og kulturhistorisk representant for en type landarbeiderbolig utviklet på 1700-tallet.

Les mer om omfang av og formål med fredningen i fredningsbrevet.

Kart over Tvestua husmannsplass

Tvestua Kart
 • Fredningsår

  07.12.2017

 • Region

  Østlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  1700 tallet

 • Enkeltminne

  Bygning: Bolig