Avgjørelser i klagesaker

Henningsvær kulturmiljø. Klage på Nordland fylkeskommunes vedtak om dispensasjon for utbygging av «branntomta». Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 23/03059

Publisert: 19. mars 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Nordland fylkeskommunes vedtak om dispensasjon fra fredning av Henningsvær kulturmiljø for utbygging av gbnr. 5/45 og 5/353, kjent som «branntomta». Nordland fylkeskommune begrunnet dispensasjonen med at utbyggingen var i tråd med formålet med fredningen og ikke utgjorde et vesentlig inngrep i kulturmiljøet. Videre viste fylkeskommunen til at oppføring av nye byggverk på tomter som opprinnelig har vært bebygd ifølge forskrift om fredning av Henningsvær er eksempel på hva som kan utgjøre et særlig tilfelle.

Riksantikvaren fant ikke feil ved fylkeskommunens vedtak og var enig i at vilkårene for dispensasjon var oppfylt. Riksantikvaren opprettholdt vedtaket. Klagen ble ikke tatt til følge.