Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Odals værk

Odals værk ligger i Sør-Odal kommune i Innlandet fylket, ikke langt fra Glomma. Hovedbygningen og sidebygningen på verket ble fredet i 1941. Når fredes flere bygninger og grønne områder, deler av skogen, innmarka, utmarka og innsjøen for å bevare helheten i anlegget.

Fristen for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 20. februar 2022.

Publisert: 7. januar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Odals værk Bildet viser hovedbygningen oppført i 1767 og sidebygningen. Bygningene ble fredet i 1941 Foto: Linn Brox, Riksantikvaren

På Odals værk har det vært drevet jernverk og senere brenneri og bryggeri i tillegg til landbruk, sagbruk, mølledrift, teglverk og frørenseri. Den mangfoldige driften gjenspeiler seg i de mange godt bevarte bygningene på verket og gjennom en lang tidsperiode på over 250 år. I anleggene ved Odals værk finnes spor av formale hagestiler, romantiske landskapsparker, samt anlegg med nyklassisistisk preg.

Formålet med fredningen

Formålet med forslaget til fredning er å bevare Odals Værk som et anlegg med høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Anlegget viser kulturminner knyttet til industri og landbruk i perioden fra 1764 og fram til ca. 1950. Fredningen skal sikre tidsdybden på mer enn 250 år, både i bygningsmassen og i hage-og parkanleggene.

Fredningsforslaget skal ivareta bygningenes og uteområdenes arkitektur og strukturelle og funksjonelle sammenheng. Konstruksjoner, strukturer og anlegg som bl.a. veier, allé, steingjerder, elveforbygninger og damanlegg, inngår i fredningen. Naturlige og anlagte utsikter innenfor anlegget skal bevares. De materielle sporene etter virksomheter knyttet til landbruk, sagbruk, industri med jernverk, brenneri og bryggeri, og mangfold i boformer og livsførsel i ulike sosiale sjikt, skal bevares.

Odals Værk Bildet viser hagepaviljongen fra 1760-1770 i kinesisk inspirert stil. På 1700-tallet var engelsk hagekunst sterkt påvirket av kinesisk hagekunst. Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren
Odals værk Bildet viser krutthuset fra 1760 som er den eneste bygningen på Odals værk som står igjen etter jernverksdriften. Foto: Cathrine Skredderstuen, Riksantikvaren.

Hvor skal eventuelle merknader sendes?

Merknader sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Husk merk saken med saksnummer 20/09923-4

Saksbehandlere

Kontaktpersoner er:

May Britt Håbjørg
may.britt.habjorg@ra.no

Cathrine Skredderstuen
cathrine.skredderstuen@ra.no

Kaare Stang
kaare.stang@ra.no