Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høringsforslag: Revisjon knyttet til NB!-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Viken på høring. Høringsfrist er 11. september 2020. Forslaget er sendt på høring til Viken fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 22. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Det er flere verdifulle kulturmiljøer å finne i Halden. På bildet, tatt fra Fredriksten festning, kan man se kulturmiljøene "Halden sentrum" og "Halden Empirebyen" som er å finne i NB!-registeret i dag. I tillegg kan man se "Halden Banken" som foreslås tatt inn i registeret. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Revisjonens mål og innhold

Kulturmiljøene i NB!-registeret er verdifulle fellesgoder og er viktig ressurser som knyttes til kulturhistorisk kunnskap og mangfoldige opplevelser og bruksmuligheter. Revisjonen omfatter derfor presisering av nasjonale interesser og beskrivelse. Samtidig som tekstene er blitt revidert er noen av avgrensningene for kulturmiljøene foreslått endret. Noen av kulturmiljøene foreslås tatt ut og i enkelte tilfeller foreslår nye kulturmiljøer innført i registeret. Det følger med et notat som begrunner endringene.

Høringsforslaget omfatter alle kulturmiljøene som er oppført i NB!-registeret innenfor Viken fylkeskommune:

 • Drammen Bragernes
 • Drammen Bragernes kolonihager
 • Drammen Hans hansensvei-Funkisvillaene
 • Drammen Seebergløkken
 • Drammen Tollbugata
 • Drammen Øvre Sund
 • Drøbak Sentrum
 • Fredrikstad FMV
 • Fredrikstad Gamlebyen
 • Fredrikstad Jugendbyen
 • Fredrikstad Vaterland
 • Fredrikstad Vestsiden
 • Halden Empirebyen
 • Halden Fredriksten
 • Halden Sentrum/Halden Nord-Halden
 • Halden Sør-Halden
 • Halden Banken (forslag til nytt kulturmiljø)
 • Halden Damhaugen Porsnes (forslag til nytt kulturmiljø)
 • Hønefoss Follumåsen
 • Hønefoss Jugendgårdene
 • Hønefoss Løkka
 • Kongsberg Sentrum Vestsiden
 • Kongsberg Skrågata
 • Kongsberg Spennings gate
 • Lillestrøm Sentrum
 • Moss Møllebyen
 • Moss Storgata
 • Moss Verk
 • Sarpsborg Aksene i bysentrum
 • Sarpsborg Kulåsparken
 • Sarpsborg Middelalderbyen
 • Sarpsborg Opsund
 • Son sentrum
 • Svelvik sentrum

Kulturmiljøene i NB!-registeret som en del av bærekraftig utvikling

Riksantikvarens NB!-register inngår i arbeidet knyttet til Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold» (2019-2020) som viser flere måter på hvordan kulturmiljø kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Registeret skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og brukes som en bærekraftig ressurs i lokal utvikling.

For nærmere informasjon om revisjonens mål og innhold viser vi til høringsbrevet og tilhørende vedlegg.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/05071

Høringsfrist: 11.09.2020

Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:
Vignir Freyr Helgason – Vignir.Freyr.Helgason@ra.no  
Bodil Paulsen – Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no
Ståle Arfeldt Bergås – Staale.Arfeldt.Bergaas@ra.no
Lars Rogstad – Lars.Rogstad@ra.no

Seksjonssjef: 
Leidulf Mydland – Leidulf.Mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø