Nyheter

Innsigelse mot Oslo fengsel

Riksantikvaren har reist innsigelse mot planforslaget for Oslo fengsel.  

 

Publisert: 16. juni 2024

iksantikvaren har reist innsigelse mot Statsbyggs alternativ for Oslo fengsel. Illustrasjonen viser Statsbyggs planer for nytt fengsel.
Statsbyggs alternativ for Oslo fengsel. Alternativet innebærer riving av de fleste eldre bygningene i fengselet. Illustrasjon: Statsbygg.

Arealet og flere av bygningene som i dag utgjør Oslo fengsel har en lang kulturhistorie som både bryggeri og fengsel. To av bygningene inne i fengselsområdet har nasjonal verdi som kulturminner. Det ene er fredet, og det andre er pekt ut til vern i justissektorens egen landsverneplan.

– Vi mener det er viktig å ta vare på verneverdiene i utviklingen av Oslo fengsel, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Riksantikvaren ser samtidig den store samfunnsinteressen som er knyttet til et velfungerende Oslo fengsel med gode forhold for både innsatte og ansatte.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tre alternativer: Ett alternativ fra Statsbygg, og to fra Byantikvaren i Oslo. Riksantikvarens innsigelse gjelder Statsbyggs forslag.

– Å rive all eldre bebyggelse bortsett fra den fredete smia fører til at det meste av kulturhistoriske spor blir fjernet, sier Geiran. – Dette er ikke i tråd med å ta vare på de nasjonale interessene i området. Staten som eier skal forvalte egne kulturminner og kulturmiljøer slik at de kulturhistoriske kvalitetene blir ivaretatt.

Byantikvaren legger frem et alternativ med tilnærmet full bevaring, samt en mellomløsning som innebærer bevaring i kombinasjon med riving av flere bygg.

–Vi mener at det kan være mulig å få til et fungerende fengsel i Oslo på grunnlag av Byantikvarens mellomløsning, sier Geiran. – Her er vi åpne for å diskutere hvilke av bygningene som best kan integreres i et moderne fengselsanlegg.

Oslo fengsel er en viktig del av kulturhistorien med Botsen og Bayern

Arealet og flere av bygningene som i dag utgjør Oslo fengsel har en lang kulturhistorie. Botsen, altså det gamle Botsfengselet, er fredet, og er ikke en del av planområdet for nytt fengsel. Området som diskuteres nå blir i dag kalt Bayern, fordi det opprinnelig var et bryggeri med Bayerøl som sin spesialitet.

Det tidligere Christiania Actie Ølbryggeri ble etablert i 1872, og store deler av bebyggelsen er oppført på Byantikvarens gule liste. Siden 1934 har bryggeribebyggelsen vært i bruk som fengsel, og det er knyttet viktig fengselshistorie til anlegget. Anlegget har høy kulturhistorisk verdi som et industrielt kulturminne fra slutten av 1800-tallet i hovedstaden.

Bayern har vesentlig, regional kulturmiljøinteresse som kulturmiljø, både som tidligere bryggeri og fengsel. Bryggerihistorien knytter anlegget til Oslos rike industrihistorie, som en av Norges viktigste industribyer gjennom store deler av 1800- og 1900-tallet. Anleggets beliggenhet på Grønland er del av byutviklingshistorien i Oslo. Konverteringen av bryggeriet til fengsel på 1930-tallet er et interessant eksempel på transformasjon og gjenbruk.

Sammen med Botsen formidler Bayern i dag vesentlig fengsel- og byplanhistorie.

Hva er en landsverneplan?

Staten skal sikre at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer blir tatt vare på i sektorpolitikken. Landsverneplanarbeidet var en gjennomgang av statens eiendommer, og alle departementer gikk gjennom sin eiendomsportefølje i samråd med Riksantikvaren.

Et utvalg eiendommer og bygninger ble fredet etter kulturminneloven. I tillegg ble enkelte eiendommer satt i verneklasse 2, noe som betyr at sektoren selv skal ta vare på bygningene i eget eie. Vern av bygningene forutsatte enighet om utvalget.

I prosessen med utarbeidelse av landsverneplanen for justissektoren ble den gamle stallen (snekkerverkstedet) i fengselet nedprioritert for statlig vern, smia ble fredet og den tidligere direktørboligen/fengselssykehuset ble gitt et såkalt «sektorinternt vern» med verneklasse 2.

Med dette forpliktet justissektoren seg til å bevare bygningen. Riksantikvaren forventer at Statsbygg som eier og forslagsstiller, ivaretar det statlige sektoransvaret, og sikrer videre vern av direktørboligen/fengselssykehuset, i tillegg til smia.

Pressekontakt

Ta kontakt på tlf: 404 65 153
Ta kontakt på e-post: kom@ra.no

Illustrasjonen og bildene viser plassering av de eldre bygningene i Oslo fengsel på tomta.
Hva er hva i fengselet? Bildet viser de eldre bygningene med plassering på tomta.
Illustrasjon: Riksantikvaren.
Byantikvarens alternativ 2B for Oslo fengsel.
Byantikvarens alternativ 2B: Dette er Byantikvaren i Oslos andre alternativ, som kombinerer vern og riving av enkelte bygninger.
Illustrasjon: Byantikvaren.