Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Justis- og beredskapsdepartementet

Landsverneplanen for Justis- og beredskapsdepartementet inneholder en rekke eiendommer knyttet til politi, domstol, kriminalomsorg og sivilforsvar. De forteller om hvordan sentrale samfunnsoppgaver som rettssikkerhet, trygghet og beredskap er løst gjennom tidene.

Hardanger tingrett
Hardanger Tingrett Sorenskriverembetet har lange tradisjoner i distrikts-Norge. Rundt år 1900 ble mange sorenskrivergårder bygget – representative anlegg med bolig og kontoravdeling. Sorenskrivergarden i Hardanger er en av svært få som fremdeles er igjen i statlig eie. Foto: Statsbygg

Landsverneplanen inneholder mange politistasjoner og fengsler, i tillegg til andre bygninger og anlegg knyttet til blant annet domstolene og sivilforsvaret.

Kulturminnene dekker historisk «det nye Norge» fra 1837 til 2005. Enkelte eldre bygninger fra 1700-tallet er også med i utvalget. De har opprinnelig hatt en annen funksjon, selv om de er i statens eie og benyttes av justissektoren i dag.

Domstols- og fengselsbygningene som er fredet er nesten uten unntak bygget til formålet og er tegnet av anerkjente arkitekter. Politiet ble statlig først i mellomkrigstiden, og har i stor grad holdt til i leide lokaler eller flyttet inn i eksisterende bygninger. Sivilforsvaret ble etablert først på 1930-tallet, men anleggene som fredes gjenspeiler først og fremst trusselbildet under den kalde krigen.

Landsverneplanen

Landsverneplanen viser de viktigste kulturminnene innen justissektoren. Disse kulturminnene har sektoren selv, sammen med blant andre Riksantikvaren, vært med på å velge ut. Formålet er at de utvalgte kulturhistoriske eiendommene skal bevares som viktige kulturminner som forteller om sektorens utvikling og historie.

Landsverneplanen for justissektoren omfatter 53 eiendommer. 25 av disse ble fredet i 2014. Flere av bygningene har vært administrativt fredet siden 1930-tallet. I tillegg er 32 av departementets eiendommer vernet i verneklasse 2 (enkelte eiendommer omfattes av både fredning og vern). 840 enkeltminner fordelt på 238 anlegg er blitt vurdert.

Justis- og beredskapsdepartementet har utført arbeidet med landsverneplanen, i samråd med Statsbygg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarsbygg og Riksantikvaren.

På Justis- og beredskapsdepartementet sine hjemmesider finner du en oversikt over sektorens landsverneplan.

Fredningsvedtak

Riksantikvaren vedtok SKE-forskriften kapittel 10, fredete eiendommer i landsverneplanen for Justis- og beredskapsdepartementet, den 18. november 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet har 25 eiendommer som er omfattet av fredningen. For hovedparten av bygningene som er fredet, gjelder fredningen kun eksteriør.

I oversikten under finner du fredningsvedtakene for hver enkelt eiendom.

Publisert: 13. desember 2019