Avgjørelser i klagesaker

Karljohansvern orlogsstasjon Brakke A. Klage på avslag på tilskudd fra statsbudsjettet post 71

Vår referanse 20/03211

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd til drenering. I avslaget ble det vektlagt at det allerede var gitt tilskudd til dreneringsprosjektet i det aktuelle sameiet, og at prosjektet i hovedsak måtte anses for å være en oppgradering som faller utenfor tilskuddsordningen.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at det ikke foreligger feil ved fylkeskommunens avgjørelse. Det er dermed ikke grunnlag for omgjøring av vedtaket. Klagen tas ikke til følge.