Avgjørelser i klagesaker

Ny-Hellesund kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om etterfølgende dispensasjon og vedtak om tilbakeføring etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 21/01965

Publisert: 24. september 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes vedtak om avslag på etterfølgende dispensasjon og vedtak om retting. Klagen gjaldt tilbakeføring av tiltak som var gjennomført uten at det var søkt om dispensasjon. Fylkeskommunen vurderte tiltakene, og kom frem til at de samlet sett utgjorde et vesentlig inngrep som det ikke kunne gis dispensasjon til i ettertid. Fylkeskommunen fattet vedtak om at de reversible tiltakene måtte tilbakeføres og at det måtte gjennomføres avbøtende tiltak for irreversible tiltak.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering endret deler av fylkeskommunens vedtak ved å gi etterfølgende dispensasjon for to av tiltakene. Klagen tas delvis til følge.