Om Riksantikvaren

Om kulturmiljø­forvaltningen

Her finner du en kort oversikt over aktørene, ansvaret og oppgavene som er involvert i kulturmiljøforvaltningen. Se ansvarsforskriften og kulturminneloven for utdypende informasjon.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har primært ansvar for forvaltningen av kulturminner, steder og kulturmiljøer i Norge.

Riksantikvaren

 • er fagdirektorat og rådgiver for Klima- og miljødepartementet i alle saker som gjelder kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap
 • har ansvaret for den overordnete og helhetlige nasjonale kulturmiljøpolitikken besluttet av Stortinget og regjeringen
 • har forvaltningsansvaret for utvalgte kulturminner og kulturmiljøer
 • har myndighet til å frede kulturminner ved enkeltvedtak eller forskrift
 • er innsigelsesmyndighet i plansaker hvis nasjonale kulturmiljøinteresser er truet
 • er klageinstans for fylkeskommunens enkeltvedtak etter kulturminneloven, mens Klima- og miljødepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fattet av Riksantikvaren
 • har myndighet til å gi dispensasjon for utvalgte kulturmiljø, kulturminner og steder. Dette gjelder middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg samt enkelte bygninger og anlegg
 • har myndighet til å fatte vedtak om omfang og kostnader for arkeologiske granskinger
 • er vedtaksmyndighet for automatisk fredete kirker, og være rådgiver til kirkens godkjenningsorgan for saker som gjelder listeførte kirker
 • har ansvar for tildeling av tilskuddsmidler fra Barne- og familiedepartementet, til istandsetting og sikring av fredete og listeførte kirker
 • er systemansvarlig for Askeladden, det nasjonale registeret for kulturmiljødata.
 • har ansvar for forvaltning og utvikling av digitale tjenester som støtter kulturmiljøforvaltningens arbeid, og bidrar til en enhetlig praksis

Fylkeskommunen/Sametinget

 • er ansvarlig for kulturmiljø i fylkene, og for kulturmiljø i samiske områder
 • har vedtaksmyndighet etter kulturminneloven
 • skal sørge for at det tas hensyn til kulturmiljø i planleggingen, også på kommunenivå
 • kan forberede saker for Riksantikvaren
 • Fylkeskommunene har ansvar for å lede arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regionale planbestemmelser

Kommuner

 • er ansvarlig for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminner og steder, kulturmiljøer og landskap i arealbruk og samfunnsplanlegging. Plan- og bygningsloven er det viktigste rettsverktøyet, men kommunene har også andre tiltak til rådighet som tilskudd og eiendomsskattefritak.
 • enkelte bykommuner har en kulturminneforvalter. I tillegg har noen kommuner stillinger som utfører tilsvarende oppgaver

De arkeologiske museene

De arkeologiske museene er Riksantikvarens faglige rådgivende organer om kulturminner og arkeologiske steder av arkeologisk betydning på land og under vann.

Kulturminner og arkeologiske steder er automatisk beskyttet av loven i samsvar med kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter at fritak fra vernebestemmelser er gitt.

 

De regionale arkeologiske museene

 1. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 2. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 3. Universitetet i Bergen
 4. NTNU Universitetsmuseum, Trondheim
 5. Norges arktiske universitetsmuseum , Tromsø

Disse museene er ansvarlige for undervannsarkeologi

 1. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 2. Museum Stavanger
 3. Sjøfartsmuseet i Bergen
 4. NTNU Universitetsmuseum, Trondheim
 5. Norges arktiske universitetsmuseum , Tromsø

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

NIKU undersøker kulturminner og arkeologiske steder fra middelalderen. Dette omfatter kirkeområder, klostre, festningsverk og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg).

Sysselmesteren på Svalbard

Kulturminneforvaltningen på Svalbard administreres av Sysselmesteren, som fastsatt i svalbardmiljøloven.

AnsvarsforskriftenForskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven
Veileder til ansvarsforskriftenForskriften om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) ble fastsatt 15. februar 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020.
KulturminnelovenHer finner du Lov om kulturminner

For forvaltningen

Riksantikvaren har et eget nettsted for kulturmiljøforvaltningen, med informasjon for medarbeidere i fylkeskommunene og Sametinget:
kulturmiljoforvaltning.ra.no

Riks­anti­kvar­ens digitale tjenesterHer finner du våre nettsteder, arkiver og databaser

Følgeevaluering av oppgaveoverføring / regionreformen

Agenda Kaupang har i oppdrag fra Riksantikvaren å følgeevaluere oppgaveoverføringen i perioden 2020–2024. Første delrapport beskriver status og erfaringer med oppgaveoverføringen etter ett år. 

Kulturminneforvaltning 2020

Kulturminneforvaltning 2020 (KF2020) var et prosjekt som forberedte og bidro til overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til regionalforvaltningen fra og med 1. januar 2020.

KF2020 jobbet med å utvikle digitale tjenester og utarbeide veiledningsmateriell i forbindelse med den endrede ansvarsfordelingen innen kulturmiljøforvaltningen. Blant de digitale tjenestene er søknadsportalen Digisak og innsynsløsninger for tilgang til sakshistorikk fra Riksantikvarens arkiv.

Parallelt med regionreformen

Regionreformen trådte i kraft i Norge 1.1.2020. Samtidig ble flere oppgaver innen kulturmiljøforvaltningen overført fra et statlig til et regionalt nivå.

Hovedendringene er:

Fra 2020 overtok fylkeskommunene forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren for:

 • en større andel av de statlig eide bygningene og anleggene som er fredet (Statens kulturhistoriske eiendommer)
 • de fleste arkeologiske kulturminnene som er fredet
 • fredete og vernede fartøy
 • ikke-kirkelige middelalderbygg

Tilskuddsordninger:

Fra høsten 2020 overtok fylkeskommunene behandlingen av søknader innen disse tilskuddsordningene:

 • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
 • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
 • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Ordningen er slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer også ordningen for tilskudd til fredete kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (post 71).

I de andre tilskuddsordningene innenfor kulturmiljøforvaltningen har det ikke skjedd noen endring i ansvarsfordelingen.

Hva betyr det?

At fylkeskommunene overtok forvaltningsansvaret, betyr at de ble den rette myndigheten til å gi dispensasjoner fra kulturminneloven. Slik var det allerede når det gjelder privateide, fredete bygninger.

Riksantikvaren er et fagdirektorat med overordnet myndighet, mens den konkrete oppgaveløsningen i større grad skjer i fylkeskommunene. Søknader om dispensasjoner og tilskudd skal sendes dit.

Riksantikvaren er fortsatt vedtaksmyndighet for fredninger, innsigelsesmyndighet og klagemyndighet.

Hva forvalter Riksantikvaren?

Riksantikvaren har ansvaret for en del av de fredete statlige eiendommene. Disse står oppført på listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren forvalter som før, fra og med 2020. Alle objektene på listen blir merket i Askeladden som Riksantikvarens ansvarsområde. Det er vedtatt en egen prosess for eventuelle nødvendige endringer av listen.

Alle søknader om dispensasjon knyttet til eiendommene på Riksantikvarens liste skal sendes til Riksantikvaren og behandles der. Klima- og miljødepartementet vil være klageinstans i disse sakene.

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 1. mars 2024