Avgjørelser i klagesaker

Planetveien 10 A. Klage på Byantikvaren i Oslos avslag på tilskudd til tak og takrenner. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/040503

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Byantikvaren i Oslos avslag på tilskudd til tilbakeføring og utbedring av tak og takrenner. Søknaden ble sendt inn etter at tiltaket var utført. Byantikvaren begrunnet avslaget med at det var en begrenset sum til fordeling og at allerede utførte prosjekter ikke kan prioriteres.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre Byantikvarens vedtak, da det ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Direktoratet påpekte at tilskuddsmidler er et styringsverktøy, hvor forvaltningen kan stille vilkår til gjennomførelsen av tiltak. Det følger av forskriften at en søknad skal sendes inn før tiltak gjennomføres. Klagen ble ikke tatt til følge.