Avgjørelser i klagesaker

Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Håkonshavn. Klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om tilskudd til bytte av vinduer. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/02172

Publisert: 15. juni 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om tilskudd til bytte av vinduer. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen uttalte at tilskuddet som hovedregel ikke skal dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene. I dette tilfellet var det gitt tilskudd tidligere, og fylkeskommunen tilbød derfor 100 % dekningsgrad til reparasjon av vinduene. Eier valgte å søke om full utskiftning i stedet for reparasjon.

Riksantikvaren er enig med fylkeskommunen i at det ikke foreligger momenter i denne saken som tilsier unntak fra hovedregelen om 50 % kostnadsdekning. Klagen ble ikke tatt til følge.