Ikke kategorisert - no

St. Jørgens hus. Klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 71 for istandsetting av tak og -vinduer.

Vår referanse 21/11950

Publisert: 5. januar 2022

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd fra post 71. Søknaden gjaldt tilskudd til takarbeider og utbedring av takvinduer. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at det måtte foretas en streng prioritering av de tildelte midlene. Bygg og anlegg med lavere tilstandsgrad ble prioritert.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag til å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.