Tilskuddsordninger

Tilskudd til kulturhistoriske verdifulle kirker

Her er informasjon om Kirkebevaringsfondet, og tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirker. Du finner lenker til de forskjellige tilskuddsordningene nederst på siden.

100 millioner til fordeling i 2024

2024 er et oppstartsår for Kirkebevaringsfondet, og i revidert nasjonalbudsjett for 2024 har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til istandsetting, brannsikring og konservering av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 har Stortinget vedtatt at Barne- og familiedepartementet kan pådra forpliktelser om tilskudd til Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg innenfor en samlet ramme på 10 mrd. kroner (i 2024-kroner), med årlige utbetalinger på inntil 500 mill. kroner i perioden 2024 til 2054. I 2024 kan det utbetales 100 millioner kroner til formålet.

Tilskuddsmidlene skal bidra til bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirkebyggs eksteriør og interiør, slik at de kan fortsette å være kilder til tro og kunnskap og gi grunnlag for opplevelse, engasjement og innsikt i Norges kulturhistorie i tråd med bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Med kulturhistorisk verdifulle kirkebygg menes fredete og listeførte kirker.

Årets tilskuddsmidler blir fordelt til forprosjekter og hovedprosjekter. Tilskuddsmidlene kan gå til arbeider som blir gjennomført etter 23. juni 2024. Hovedprosjekter kan få tilskudd dersom de er ferdigprosjektert med alle godkjenninger på plass.

Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg omfatter tre bevaringsprogrammer:

  • Middelalderkirker
  • Kirker oppført mellom 1537-1850
  • Kirker oppført etter 1850

Bevaringsstrategien har fire innsatsområder:

  1. bevaring (istandsetting, sikring og konservering),
  2. kunnskap og kompetanse,
  3. opplevelse og formidling og
  4. engasjement og deltakelse.

Innsatsområdene skal sikre en bred tilnærming i arbeidet med å sikre kirkebyggene.

Forskrift for Kirkebevaringsfondet

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Vi anbefaler alle som ønsker å søke om tilskudd om å sette seg godt inn i Forskrift om tilskudd til kulturhistorisk viktige kirkebygg – Lovdata

Årets søknadsrunde

I årets søknadsrunde kan dere søke om tilskudd til:

Det kommer en ny utlysning i september 2024

Spørsmål og svar

Se Spørsmål og svar for tilskuddsordninger for kulturhistorisk verdifulle kirker. Finner du ikke svar på det du lurer på der, så ta kontakt med oss på + 47 22 94 04 00

Publisert: 25. juni 2024 | Endret: 28. juni 2024