Tilskuddsordninger

Tilskot til særskild for­­prosjekt for kultur­­historisk verd­­fulle kyrkjer

Hvem kan søke?

Eiere av fredete og listeførte kirker kan søke om tilskudd.

Prioriteringer for tilskuddsmidlene 2024

Ved fordeling av tilskudd prioriterer tilskuddsforvalter kirkebyggene som har størst vedlikeholdsbehov og størst kulturhistorisk og kirkelig verdi, samt forprosjekter hvor det påløper kostnader i perioden 23.06.24-31.12.24. Bevaringsprogrammet for middelalderkirker i stein blir prioritert i årets tildeling.

Vi kan også legge vekt på hensyn som kapasitet i markedet, tilgang på kvalifiserte håndverkere, behovet for kompetanseutvikling og geografisk fordeling. Prioriteringene utelukker ikke kirker som faller inn under ett av de to andre bevaringsprogrammene å søke.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om tilskudd til særskilte forprosjekt. Et særskilt forprosjekt er et forarbeid for konkrete istandsettings-, sikrings- og konserveringstiltak. Hensikten er å hente inn kunnskap og legge grunnlaget for gjennomføring av hovedprosjekt.

Kostnadene for forprosjekt som tilskuddsforvalter godkjenner, dekkes i sin helhet av tilskuddsordningen. For forprosjekt som allerede er igangsatt eller ferdigprosjektert ved denne utlysningen, dekker staten hele kostnaden ved eventuelle tilleggsoppgaver som må gjennomføres for å få forprosjektet godkjent og kvalifisere til å få tilskudd til hovedprosjekt. I den forbindelse dekker tilskuddsordningen kun utgifter som er påløpt etter den 23. juni 2024.

Kostnadene til gjennomføring av særskilt forprosjekt vil variere, avhengig av hva slags tiltak forprosjektet gjelder.

Eksempler på tiltak som kan inngå i et særskilt forprosjekt. Revidert 5. juli 2024.

Krav til søknad om tilskudd til forprosjekt

For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene under.

For at søknaden skal kunne tas til behandling, må den inneholde:

 • beskrivelse av forprosjektets innhold, inkludert rapport fra gjennomført overordnet forprosjekt eller annen dokumentasjon som viser at tiltaket inngår i en helhetlig plan for hele kirken, samt foto av bygningsdel, objekt, skader eller mangler som er tema for forprosjektet
 • beskrivelse av aktiviteter og tiltak innenfor de ulike innsatsområdene som skal inngå i forprosjektet
 • budsjett for gjennomføring av forprosjektet, samlet og fordelt på innsatsområdene
 • for tiltak i det særskilte forprosjektet som krever tillatelser eller dispensasjon etter kulturminneloven, plan- og bygningsloven eller annet relevant regelverk, og som er kjent på søknadstidspunktet, skal det foreligge
   • dokumentasjon på at tiltaket er omsøkt og/eller godkjent, eller
   • en plan for å hente inn nødvendige godkjenninger eller tillatelser
 • Intensjonserklæring fra kommunen om medfinansiering av hovedprosjektet eller en foreløpig plan som viser hvordan dere planlegger å dekke egenandelen i et hovedprosjekt.

Hvordan søker dere?

For søknadsrunden i 2024 har Riksantikvaren utarbeidet et digitalt søknadsskjema i Digisak. 
Veiledning for Digisak finner du her. 

Fristen for å sende inn søknadsskjema med obligatoriske vedlegg, er den 11. august 2024. For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene over.

Programstyret vil sende svar på søknaden innen 15. september.

Spørsmål om tilskuddsordningen

Se Spørsmål og svar for tilskuddsordninger for kulturhistorisk verdifulle kirker. Finner du ikke svar på det du lurer på der, så ta kontakt med oss på + 47 22 94 04 00

Publisert: 25. juni 2024 | Endret: 9. juli 2024