Tilskuddsordninger

Tilskot til hovud­prosjekt for kultur­historisk verdfulle kyrkjer

Hvem kan søke?

Eiere av fredete og listeførte kirker kan søke om tilskudd.

Prioriteringer for tilskuddsmidlene 2024

Ved fordeling av tilskudd til hovedprosjekter prioriterer tilskuddsforvalter kirkebyggene som har størst vedlikeholdsbehov og høyest kulturhistorisk og kirkelig verdi. Hovedprosjekter som allerede er igangsatt eller klare til å bli satt i gang, og hvor det vil påløpe kostnader i perioden 1. juli – 31. desember 2024, blir prioritert.

Følgende bevaringsprogram blir prioritert:

 • Middelalderkirker i stein

Følgende tiltak prioriteres

 • Istandsetting av tak
 • Brannsikring

Prioriteringene utelukker ikke kirker som faller inn under ett av de to andre bevaringsprogrammene å søke.

Vi kan også legge vekt på hensyn som kapasitet i markedet, tilgang på kvalifiserte håndverkere, behovet for kompetanseutvikling og geografisk fordeling.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om tilskudd til allerede igangsatte eller ferdigprosjekterte hovedprosjekter («gryteklare») innen istandsetting, sikring og konservering av eksteriør, interiør og inventar.

I denne søknadsrunden er det ikke et krav om at allerede igangsatte hovedprosjekter har tiltak under innsatsområde 2, utover de som det eventuelt er planlagt for. Det vil likevel være et krav om at arbeidet blir dokumentert og at tilskuddsmottaker sikrer at kunnskapen og kompetansen prosjektet bidrar til, blir gjort tilgjengelig.

Tilskuddsordningen dekker kun utgifter som har påløpt etter den 23. juni 2024, men er ikke avgrenset til utgifter som påløper i 2024. Det er den samlede prosjektkostnaden for gjenstående arbeider etter 23. juni 2024 dere skal søke om tilskudd til, uavhengig av om arbeidene strekker seg inn i 2025 og eventuelt videre.

For å kunne motta tilskudd til hovedprosjekt, må dere ha et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag, slik at arbeidet gjennomføres med den kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å ivareta kulturmiljøverdiene. Dette inkluderer lovpålagte undersøkelser, granskninger og analyser.

Med ferdig prosjektert mener vi at følgende skal være ferdig innhentet og avklart:

 • Finansiering
 • Godkjenninger og dispensasjoner fra relevante myndigheter
 • Avtaler med utførende firmaer
 • Fremdriftsplan som innebærer gjennomføring av arbeider i perioden mellom 23. juni og 31. desember 2024.

Krav til søknad om tilskudd til hovedprosjekt

For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene under.

Søknaden må inneholde:

 • Rapport fra forprosjekt eller detaljert tilstandsanalyse.
 • Beskrivelse av samtlige gjenstående og/eller planlagte istandsettings-, sikrings- og/eller konserveringstiltak, også for det som skal gjennomføres etter 2024. Detaljert beskrivelse av tiltak som skal utføres i perioden 23.06.2024 – 31.12.2024 med illustrasjoner, for eksempel i tiltaksbeskrivelse fra utførende (håndverkere).
 • Beskrivelse av eventuelt planlagte tiltak innenfor innsatsområdene 2-4 som inngår i søknaden,
 • Kostnadsramme og budsjett for gjenstående deler av prosjektet fordelt på kalenderår, underskrevet av både kirkeeier og kommunen der kommunen har finansieringsansvar. Kostnadsramme og budsjett for arbeider som dere planlegger utført i perioden 23.06.24-31.12.24 skal være spesifisert.
 • Plan for forvaltning, drift og vedlikehold.
 • Plan for risikovurdering, kostnadskontroll og hvordan klimahensyn og utredning av klimatrusler skal følges opp.
 • Dokumentasjon av at dere oppfyller kravet til relevant kompetanse hos involverte aktører, jf. § 4-4.
 • Dokumentasjon for nødvendige godkjenninger etter kulturminnelov, plan- og bygningslov og annet relevant regelverk som er kjent på søknadstidspunktet. Ved behov for ytterligere godkjenninger underveis i prosjektet, ettersendes slike.
 • Plan for bruk og tilgjengeliggjøring av bygget etter at istandsettingen er ferdig.

Budsjett for hovedprosjekt skal inkludere 15 prosent til uforutsette utgifter.

Hvordan søker dere?

For søknadsrunden i 2024 har Riksantikvaren utarbeidet et digitalt søknadsskjema i Digisak. 
Veiledning for Digisak finner du her. 

Søknadsfrist

Fristen for å sende inn søknadsskjema med obligatoriske vedlegg, er den 11. august 2024. For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene over.

Programstyret vil sende svar på søknaden innen 15. september.

Spørsmål om tilskuddsordningen

Se Spørsmål og svar for tilskuddsordninger for kulturhistorisk verdifulle kirker. Finner du ikke svar på det du lurer på der, så ta kontakt med oss på + 47 22 94 04 00

Publisert: 22. mai 2024 | Endret: 1. juli 2024