tilskudd

Tilskudds­forvaltning

Her kan du lese om tilskuddsforvaltning innenfor kulturmiljø og kulturminner.

Fristen for regionalforvaltningen og Sametinget til å søke Riksantikvaren om tilskudd til fordeling er 5. januar.

Nederst på siden kan du laste ned søknadsskjema-maler. Det er en mal per tilskuddsordning, disse oppdateres årlig. Malene er utformet for å hente inn de opplysningene som føringene for tilskuddsordningen sier at det skal legges vekt på. Veiledning til utfyllingen ligger i den enkelte søknadsmalen.

Gjennomsiktlighet og likebehandling er viktige hensyn ved fordeling av tilskudd. Derfor har Riksantikvaren lagt opp til at søknadsmalen skal fange opp faktiske forhold, slik at søknadene i størst mulig grad blir behandlet på likt grunnlag.

Videre har Riksantikvaren utarbeidet en policy for tilskuddsfordeling til regionalforvaltningen og Sametinget. Denne skal gjøre det tydelig hva legges til grunn ved fordeling av tilskudd til regionalforvaltningen og Sametinget.

Disse tilskuddsordningene fordeler Riksantikvaren tilskudd fra:

Disse tilskuddsordningene fordeler fylkeskommunene og Sametinget tilskudd fra:

Da er ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket.

Tilskuddsordninger i Digisak

Fra og med 2024 er det lagt til rette for at Digisak kan brukes for de fleste tilskuddsordningene. Det er opp til den enkelte fylkeskommune og Sametinget å ta i bruk Digisak til søknadsbehandlingen.

Veiledningsmateriell til tilskuddsforvaltning

Veiledningsmateriell til tilskuddsforskriftene finner du her.

Vi anbefaler også Forvalte tilskuddsordninger, på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Der finnes det informasjon om statlige tilskuddsmidler, som tar for seg de ulike leddene i forvaltning og saksbehandling av tilskudd.

Publisert: 13. mai 2024 | Endret: 31. mai 2024