Begrepsavklaringer. Saksbehandling i arkeologi

Her følger forklaringer av utvalgte begreper som brukes i veilederne til saksbehandling i arkeologi etter bestemmelsene i kulturminneloven – «arkeologiveilederen».

1Begreps­­avklaringer

Anmeldelse: En melding til påtalemyndigheten ved overtredelse av en lovbestemmelse, jf. kulturminneloven § 27. Det er normalt fylkeskommunen/Sametinget som anmelder et ulovlig inngrep i et kulturminne på vegne av kulturminneforvaltningen, men andre instanser kan også anmelde. Kopi av anmeldelser sendes til Riksantikvaren og Økokrim.

Riksantikvaren har egne retningslinjer for anmeldelser (2019). Disse er tilgjengelige her.

Ansvarsforskriften (forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven): En forskrift som fastsetter myndighet etter kulturminneloven. Forskriften ble fastsatt 15. februar 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Ansvarsforskriften vedtas av Klima- og miljødepartementet. Den er tilgjengelig på lovdata.

Riksantikvaren har utarbeidet en veileder som utfyller ansvarsforskriften ved at den beskriver oppgavefordelingen mellom de ulike aktørene i kulturminneforvaltningen.

Arealplan: Samlebetegnelse for kommuneplaner og reguleringsplaner (områderegulering, detaljregulering) etter plan- og bygningsloven. Riksantikvaren har utarbeidet en egen veileder om plan- og bygningsloven som verktøy for å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og landskap, herunder automatisk fredete kulturminner. Veilederen er tilgjengelig her.

Arealplanvedtak: Et vedtak som fattes i medhold av plan- og bygningsloven.

Arkeologiske arbeider: Fellesbetegnelse for arbeid knyttet til automatisk fredete kulturminner som faller inn under begrepene «særskilt gransking» og «særskilte tiltak for å verne dem» etter kulturminneloven § 10. Det kan eksempelvis være registrering, utgravning, overvåking, miljøovervåking, avbøtende tiltak. Begrepet benyttes blant annet i rundskriv T-02/2007.

Askeladden: Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Databasen inneholder også noen kulturminner som er vernet etter plan- og bygningsloven eller som kulturminnefaglig er vurdert som verneverdige. Veiledningsmateriale er tilgjengelig her.

Registreringene er offentlig tilgjengelige på nettsider som seeiendom.no, https://gardskart.nibio.no, kulturminnesok.no.

Automatisk fredet kulturminne: Et kulturminne som er fredet direkte etter kulturminneloven §§ 3 og 4, uten særskilt vedtak. Med til kulturminnet hører en sikringssone på fem meter, dersom ikke et annet område er særskilt avgrenset, jf. kulturminneloven § 6. Riksantikvaren har utarbeidet en utdypende forklaring for denne og andre typer fredningsstatus.

Budsjett: I denne sammenheng en beregning av kostnader til gjennomføring av arkeologiske undersøkelser/registrering og særskilt gransking/utgravning. Retningslinjer og budsjettmaler er tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider, både for arkeologiske registreringer (undersøkelsesplikten) og utgravninger.

Dispensasjon: Fritak fra, i et enkelt tilfelle, å følge en lov, et vedtak eller en forskrift. Dispensasjon fra automatisk fredning innebærer at det gis tillatelse etter kulturminneloven § 8 til inngrep i eller ved det automatisk fredete kulturminnet, normalt på visse vilkår.

Enkeltvedtak: Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til én eller flere bestemte personer. Et vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet (jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a) og b)).

Forhåndsvarsel: Et varsel til berørte parter før et forvaltningsvedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 16.

Forvaltningsmuseene: Fellesbetegnelse for de museene som gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger («særskilt gransking») av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn. Betegnelsen omfatter universitetsmuseene og sjøfartsmuseene (se disse), jf. ansvarsforskriften § 1.

I tillegg utfører NIKU lovpålagte utgravninger av middelalderske byanlegg, kirker, kirketufter, kirkegårder, klosteranlegg, forsvarsverk og rester av alle slike kulturminner, jf. ansvarsforskriften § 9 c).

Forskningsgraving: En arkeologisk utgravning som iverksettes som følge av forskningsinteresser. Kostnadene dekkes av den som gjennomfører forskningsgravingen.

Kulturminneloven (lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner): Det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er fredning. Kulturminneloven er tilgjengelig på lovdata, sammen med sentrale forskrifter, der det er ansvarsforskriften som fastsetter myndighet.

Kulturminneverdi: De verdier som tillegges et kulturminne. Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere eller andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike måter. Verdivurderingen kan endres over tid. Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdiene inn i tre grupper: kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier.

Prosessledende avgjørelse: En avgjørelse av offentlig myndighet som ikke anses som et enkeltvedtak og dermed ikke kan påklages.

Prosjektplan: En plan for å gjennomføre en arkeologisk registrering etter kulturminneloven § 9 (undersøkelsesplikten), eller en arkeologisk utgravning etter kulturminneloven § 10 («særskilt gransking»).

Rettevedtak: Et vedtak som omhandler krav om tilbakeføring/retting av et ulovlig gjennomført tiltak (jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd). Vedtaket kan også omfatte krav om sikring av kildeverdien til det berørte kulturminnet.

Riksantikvarens liste: En liste over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for, jf. ansvarsforskriften § 2 (6).

Listen er tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider.

Av arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet er det middelalderbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Tønsberg som står på Riksantikvarens liste.

Sjøfartsmuseene: Fellesbetegnelse for de forvaltningsmuseene som gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn eldre enn 100 år under vann, samt av skipsfunn på land yngre enn 1536, jf. ansvarsforskriften § 6, § 9 b) og § 11 (1).

Den geografiske ansvarsfordelingen er i henhold til egen avtale mellom forvaltningsmuseene, og er den samme som for universitetsmuseene (se punktet om disse for nærmere detaljer).

Sjøfartsmuseene er:

  • Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum
  • Museum Stavanger, avdeling Stavanger maritime museum
  • Museum Vest, avdeling Bergens Sjøfartsmuseum
  • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum), UiT Norges arktiske universitet

Tilråding: En skriftlig anbefaling i dispensasjonssaker fra universitetsmuseet/sjøfartsmuseet/NIKU. Les mer om innhold og omfang i veilederen om tilrådinger i saker etter kulturminneloven § 8.

Tiltak: En aktivitet/handling som noen planlegger. Et tiltak kan medføre skade på, eller utilbørlig skjemme, et automatisk fredet kulturminne. I slike tilfeller må det søkes om dispensasjon etter kulturminneloven § 8.

Hvorvidt et tiltak regnes som offentlig, større eller som mindre, privat har følger for dekningsplikten etter kulturminneloven § 10 (se særskilt veileder). Mindre, private tiltak utløser normalt statlig kostnadsdekning.

Tiltakshaveren: Den som har det overordnete juridiske ansvaret for å gjennomføre et tiltak.

Universitetsmuseene: Fellesbetegnelse for de forvaltningsmuseene som gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn fra før 1537 på land, jf. ansvarsforskriften § 5, § 8, § 9 a) og § 11 (1).

Unntaket er særskilte arkeologiske kulturminner fra middelalderen som NIKU foretar utgravninger av. Dette er middelalderske byanlegg, kirker, kirketufter, kirkegårder, klosteranlegg, forsvarsverk og rester av alle slike kulturminner, jf. jf. ansvarsforskriften § 8, § 9 c) og § 11 (2).

Den geografiske ansvarsfordelingen er i henhold til egen avtale mellom forvaltningsmuseene.

Universitetsmuseene er:

  • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder
  • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger: Rogaland
  • Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen: Vestland, del av Møre og Romsdal (Sunnmøre, dvs. kommunene Ålesund, Fjord, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Stranda, Sula, Sykkylven, Giske)
  • Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Trøndelag, del av Møre og Romsdal (Romsdal og Nordmøre, dvs. kommunene Molde, Kristiansund, Vestnes, Rauma, Aukra, Hustadvika, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla), Nordland til og med Rana (dvs. kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstadhaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana)
  • Norges arktiske universitetsmuseum (Tromsø Museum), UiT Norges arktiske universitet: Troms og Finnmark, del av Nordland (fra Saltfjellet og nordover, dvs. kommunene Bodø, Narvik, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy)

Underretningsplikten: Begrepet benyttes i ansvarsforskriften § 7. Underretningsplikten innebærer at Riksantikvaren skal underrettes dersom fylkeskommunen/Sametinget vil fatte et vedtak som er i strid med faglige tilrådinger, i saker som berører kulturminner eller kulturmiljøer av nasjonal eller vesentlig regional verdi. Underretning skal gis både der forvaltningsmuseenes eller NIKUs faglige tilrådninger ikke vil bli fulgt, og der interne faglige tilrådinger ikke vil bli fulgt i fylkeskommunens/Sametingets administrative eller politiske vedtak. Riksantikvaren kan beslutte å overta fylkeskommunens/Sametingets myndighet.

Undersøkelse: Et begrep i kulturminneloven § 9 som gjelder undersøkelsesplikten. Formålet er å få oversikt over mulige konflikter mellom automatisk fredete kulturminner, samt skipsfunn, og et planlagt tiltak. Slike undersøkelser kan innebære søk i arkiv og databaser, befaring, arkeologisk registrering i felt ved sjakting, prøvestikking o.l.

Det er fylkeskommunen/Sametinget/sjøfartsmuseet som har denne myndigheten, jf. ansvarsforskriften § 3, § 4 og § 6.

Vilkår: De kravene som fylkeskommunen/Sametinget stiller i et dispensasjonsvedtak, slik som arkeologisk gransking eller særskilte vernetiltak. Se særskilt veileder om vilkårsfastsettelse, samt veileder for kulturminneloven § 10.