Post 77 Verdiskaping på kulturmiljøområdet

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Formålet med ordninga er at kulturmiljø skal tas i bruk som en ressurs i samfunnsutviklingen og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydelig rolle i lokal og regional utvikling.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

Prosjektene måles på i hvilken grad og på hvilken måte de fremmer samfunnsmål om utvikling av lokalsamfunn, næring og økonomiske ringvirkninger, omstilling mv. Prosjektene skal samtidig bidra til å nå de nasjonale målene og bygge opp under en varig og bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Det kan gis tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

 • formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
 • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
 • nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Riksantikvaren vurderer skjønnsmessig om prosjektet er egnet til å oppfylle formålet med tilskuddsordninga og legger særlig vekt på om prosjektet

 • er forankret i kommunale og fylkeskommunale planer, program eller satsinger
 • tar i bruk virkemidler og ressurser fra flere sektorer
 • bidrar til ny kunnskap, læring, strategisk og faglig utvikling
 • støtter opp om og forsterker andre prosjekter og satsinger i kulturmiljøforvaltningen.

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektkostnadene.

Riksantikvarens handlingsplan for verdiskapingsarbeidet for 2021-22 gir nærmere innblikk i formålet med og praktiseringen av ordningen.

4Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til Riksantikvaren. Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller tidlig i det året det søkes om tilskudd for.

Søknaden skal angi

 • prosjekteier og prosjektleder med navn på institusjon
 • beskrivelse av aktørene i prosjektet
 • beskrivelse av kulturmiljø som inngår i prosjektet
 • framdriftsplan med planlagte tiltak og aktiviteter
 • overordnet mål, mål for prosjektperioden og ønskede resultater
 • forventede effekter for bærekraftig forvaltning av kulturmiljø over tid
 • forventede effekter på andre samfunnsområder
 • budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.