Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Unescos verdensarvkonvensjon har som mål å verne kultur- og naturarv som har framstående universell verdi. Verdensarvområdene utgjør en felles arv på tvers av landegrensene, og som statspart til verdensarvkonvensjonen er Norge forpliktet til å verne og bevare verdensarvområdene, og til å formidle verdensarv ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon.

Tilskuddsordningen skal bidra til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. De framstående universelle verdiene skal sikres og ivaretas. Områdene skal forvaltes i tråd med forpliktelsene i Unescos verdensarvkonvensjon, politikkdokumentene og retningslinjene for gjennomføring av konvensjonen. Tilskuddsposten skal medvirke til at skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av kulturmiljø følger beste praksis og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Bygninger og anlegg innenfor verdensarvområdene har opprettholdt eller forbedret tilstandsgrad
 • Skjøtsel er opprettholdt eller forbedret
 • Immaterielle verdier er opprettholdt og synliggjort
 • Forvaltningen har god kompetanse
 • Kunnskap om verdensarven er lett tilgjengelig for innbyggerne.
 • Det er gjennomført tiltak knyttet til lokalt engasjement og eierskap
 • Det er gjennomført forskningsprosjekter og fremskaffet ny kunnskap om verdensarven
 • Det foreligger oppdaterte forvaltningsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser, med oppdaterte handlingsplaner, og tiltak i disse er gjennomført.

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan motta tilskudd fra posten. Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. I særlige tilfeller kan områder som er oppført på tenativ liste motta tilskudd.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles til tiltak og prosjekter slik at verdensarvområdene er fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. Tilskudd fra denne posten skal sees i sammenheng med midler til norske verdensarvområder, kap. 1420 post 81 på Miljødirektoratets budsjett.

5Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Ved tildelingen vil Riksantikvaren og regionalforvaltningen legge vekt på følgende:

 • Verdensarvrådets prioriteringer i handlingsplanen
 • Kapasitet, kompetanse og finansering til å gjennomføre tiltaket

Fylkeskommunen og Riksantikvaren kan selv prioritere og initiere andre oppgaver og tiltak. Ved fordeling av tilskudd skal det legges vekt på tiltak og prosjekter som bidrar til:

 • å bevare de universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk
 • å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting av kulturminner, skjøtsel, tradisjonell bruk m.v.
 • bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene
 • å stimulere lokalt engasjement og eierskap
 • forskning og ny kunnskap om verdensarven
 • risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap for å sikre verdensarven mot uønskede klima, natur- og miljøpåvirkninger

Som hovedregel skal tilskuddet ikke overstige 50-70 % av budsjettet. Unntak fra dette gjelder tilskudd til verdensarvkoordinatorer. Andre unntak må vurderes i lys av formålet med tiltaket, kulturminnets verdi, eiers nytte og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette må vurderes og dokumenteres i den enkelte saken.

6Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samisk kulturarv. Unntak er for verdensarvområdet Urnes, for søknader om tiltak som gjelder flere verdensarvområder eller søknader som gjelder områder som er oppført på tentativ liste, der søknad skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om området og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett
 • om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år
 • om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.