Saksbehandling i arkeologi: § 4 sjette ledd

Kulturminneloven § 4 sjette ledd.
Automatisk fredet eller ikke. Tvilstilfeller

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva omfatter bestemmelsen?

«Departementet avgjør i tvilstilfelle med bindende virkning om et kulturminne er automatisk fredet etter bestemmelsen her

(Kulturminneloven § 4 sjette ledd)

Lovbestemmelsen omfatter tilfeller der det oppstår usikkerhet eller uenighet om hvorvidt et kulturminne er automatisk fredet eller ikke. Riksantikvaren har myndighet til å ta avgjørelsen.

2I hvilke tilfeller gjelder bestemmelsen?

4 sjette ledd gjelder:

  • dersom det oppstår uenighet mellom de ulike aktørene i kulturminneforvaltningen om et kulturminne er automatisk fredet eller ikke.
  • dersom en grunneier eller en tiltakshaver bestrider at et kulturminne er automatisk fredet og mener å kunne føre bevis for dette.
  • dersom regional kulturminneforvaltning er i tvil om et kulturminne faller inn under listen over kulturminnekategorier i kulturminneloven § 4 første ledd.

4 sjette ledd gjelder ikke:

  • i de tilfellene der en tiltakshaver/grunneier bestrider at kulturminnet er automatisk fredet, men ikke kan framlegge bevis for dette.

3Om bestemmelsen

Bestemmelsen gjelder i de tilfellene det hersker usikkerhet eller uenighet om et kulturminne eller et område er automatisk fredet eller ikke. Riksantikvaren har myndighet til å ta avgjørelsen.

Avklaring av fredningsstatus

Fylkeskommunen/Sametinget skal ha avklart at et kulturminne/område er automatisk fredet når en søknad om dispensasjon behandles.

Registrering

Dersom det er tvil om fredningsstatusen for et allerede registrert kulturminne, kan fylkeskommunen/Sametinget registrere dette, jf. punkt 1.1 i departementets Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10 (2015).

Kulturminnets status skal oppdateres i kulturminnedatabasen Askeladden.

Uenighet mellom fylkeskommunen/Sametinget og forvaltningsmuseet/NIKU

Dersom fylkeskommunen/Sametinget er usikker på fredningsstatus anbefales det å ta opp spørsmålet med forvaltningsmuseet/NIKU.

Hvis det er uenighet mellom fylkeskommunen/ Sametinget og forvaltningsmuseet/NIKU, sendes saken til Riksantikvaren for endelig avgjørelse.

Grunneier/tiltakshaver bestrider fredningsstatus

Det kan oppstå situasjoner der en grunneier/ tiltakshaver bestrider fredningsstatusen.

Et kulturminne som er registrert som automatisk fredet beholder fredningsstatusen sin inntil det motsatte er bevist, jf. kulturminneloven § 4 femte ledd. Prinsippet om omvendt bevisbyrde innebærer at dersom en tiltakshaver, grunneier eller en annen bestrider at et kulturminne er automatisk fredet, må denne føre bevis for dette.

Riksantikvaren tar endelig stilling til om de framlagte bevisene er tilstrekkelige til å endre kulturminnets status som automatisk fredet, jf. kulturminneloven § 4 sjette ledd.

Riksantikvaren avgjør ved tvil

Det er Riksantikvaren som ved tvil avgjør om et kulturminne er automatisk fredet eller ikke. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

4Videre lesning

Odelstingsproposisjon nr. 50 (1998-99): kapittel 4.8.

Holme, Jørn (red) 2005: Kulturminnevern. Lov. Forvaltning. Håndhevelse. Bind II. Økokrim, Oslo. S. 56-58.