Veileder for vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk

Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk, der begrunnelse for vurderingene er vektlagt. Det er et mål med veilederen at konsekvensutredninger for temaet landskap gjennomføres etter samme metode uavhengig av hvem som er utførende.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Riksantikvaren og Miljødirektoratet, og bygger på rapporten «Landskapsanalyse – framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi», utgitt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Riksantikvaren.

Current View