Last ned pdf Vent mens filen genereres

1§ 18

Blir fredet byggverk m.v. skadet ved brann eller annen ulykke, skal eier eller bruker melde fra til vedkommende myndighet så snart som mulig. Denne avgjør innen 6 uker om kulturminnet skal istandsettes eller gjenreises. Fristen kan forlenges av departementet.

Er byggverket forsikret og selskapet er underrettet om fredningen, plikter det å melde fra til vedkommende myndighet når forsikringstilfellet er inntrådt. Denne kan bestemme at selskapet ikke skal utbetale forsikringssummen før saken er avgjort etter første ledd.

2Seks-ukers frist

Kulturminnemyndigheten plikter etter kulturminneloven § 18 å fatte vedtak om hva som skal skje med fredet byggverk/anlegg etter brann eller annen ulykke. Både eieren og forsikringsselskapet skal motta vedtaket innenfor seks uker. Forsikringsselskapet kan bli bedt om å holde tilbake forsikringsutbetalingen til spørsmålet er avgjort innen denne seks ukers-fristen.

3Utbedring av delvis skadet fredet bygning/anlegg

Kulturminnemyndigheten avgjør etter § 18 første ledd andre punktum om en fredet bygning/anlegg som er delvis skadet, skal gjenopprettes eller ikke. Normalt vil man ved delvis skade, kreve gjenoppretting/restaurering slik at den fredete bygning/anlegg består.

4Gjenoppføring av fredet byggverk/anlegg i eksakt kopi

Kulturminnemyndigheten avgjør også etter § 18 første ledd andre punktum om en fredet bygning/anlegg som er totalskadet, skal gjenopprettes i eksakt kopi eller ikke. I enkelte tilfeller har dette vært gjort, som for eksempel Trelastlageret i Schweigaards gate 28, Oslo og Vilhelm Krags hus i Havbugta i Ny-Hellesund, Søgne.

Kulturminnemyndighetene legger nå større vekt enn tidligere på å unngå spekulasjonsbranner. Av allmennpreventive årsaker er det derfor viktig at det i tilfeller hvor det er ønskelig, kreves gjenoppføring i eksakt kopi av tidligere nedbrent/skadet fredet byggverk/anlegg.

5Fordyrende del / antikvariske merkostnader

Eventuelt fordyrende del av dette gjenoppføringsarbeidet (delvis gjenoppbygging ved delskade eller total rekonstruksjon ved totalskade) på grunn av antikvariske merkostnader, vil ved dokumentasjon kunne dekkes gjennom tilskudd til antikvariske merkostnader over Statsbudsjettet kapittel 1429 post 71.