Hytjanstorpet

Hytjanstorpet er blant de mest helhetlige skogfinske torpene og har flere intakte bygninger nærmest uten moderniseringer, som alle fortsatt er i tradisjonell bruk. Hytjanstorpet er en viktig kulturmarkslokalitet på Finnskogen.

Hytjanstorpet, Gårdstun i Finnskogen Våningshusets ene halvdel var tidligere røykstue, men denne ble fjernet og erstattet med peis rundt 1900. Da ble også stua utvidet med en «svenskestue».
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, gårdstun Finnskogen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om kulturminnet

Hytjanstorpet som skogfinsk torp har en typisk og karakteristisk utforming med bygninger plassert der naturens terrengformasjoner tillot det, og på denne måten etablerte en organisk tunstruktur.

Hytjanstorpet ligger ensomt til som en åpning i det store sammenhengende skogslandskapet, på et sted som var typisk for finnene å slå seg ned, med milevide skoger rundt. Dette er med på å framheve Hytjanstorpet som et verdifullt minnesmerke over den skogfinske kulturhistorien. Plassen har høy estetisk verdi og opplevelsesverdi som den store lysningen i skogen plassen er, med rik kultur og historie både i bygningsmasse og grøntarealer.

Hytjanstorpet er en av flere skogfinske plasser i området. Disse har historisk vært knytta sammen av et nettverk av ferdselsårer- og stier. Mange av disse ferdselsårene finnes fremdeles. En slik sti går til det skogfinske torpet Sollien. I dag går den kjente vandre- og turstien «10-torpsrunden» over tunet og bidrar til at mange fremdeles kan oppleve stedet til fots gjennom skogen.

Bakgrunn for fredinga

Fredningen av Hytjanstorpet er en del av en satsing på bevaring av kulturminner etter våre nasjonale minoriteter. Fredning er et viktig virkemiddel i denne satsingen. Hytjanstorpet som skogfinsk torp har en typisk og karakteristisk utforming med bygninger plassert der naturens terrengformasjoner tillot det, og på denne måten etablerte en organisk tunstruktur.

Svært mange skogfinske kulturminner er forsvunnet enten ved at de er blitt revet eller forfalt, og det har derfor vært utfordrende å finne fram til ett kulturminne som alene har alle skogfinske bygninger og særtrekk bevart. I stedet har vi derfor valgt ut 11 kulturminner for fredning som til sammen representerer en helhet slik en tradisjonell skogfinsk gård kunne sett ut rundt 1900.

Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen Stabburet Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Jan Storberget bor og lever på Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen Hytjanstorpet er et av de best bevarte finnetorpene på Finnskogen, og et av de få som fortsatt er i drift. Her driver Jan på gammelmåten, med hesjing og håndmjølking.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, Gårdstun Finnskogen Eier Jan Oddvar Storberget. Plassen ble rydda i 1749, ble delt fra som egen eiendom i 1982 og har hele tiden tilhørt den samme skogfinske familien.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Hytjanstorpet, gårdstun Finnskogen
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Formålet med fredinga

Formålet med fredninga er å bevare Hytjanstorpet som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på et tradisjonelt skogfinsk torp som ble ryddet i siste halvdel av 1700-tallet, med bygninger fra 1800- og 1900-tallet som var karakteristiske for en tradisjonell skogfinsk gård, samt nyttehage og tilhørende driftsflater/landbruksarealer og kulturlandskap.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter kulturminneloven § 15 omfatter tunstruktur / grøntareal avmerket på fredningskartet (Askeladden ID 111664-10), samt følgende bygninger:

 • Våningshus
 • Stabbur
 • Mjølkebu
 • Fjøs
 • Sommerfjøs
 • Høyløe
 • Låve
 • Jordkjeller

Fredninga omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar. Fredninga omfatter også større løst inventar.

Fredninga etter kulturminneloven § 19 omfatter grøntareal avmerket på fredningskartet (Askeladden ID 111664-11).

Fredningskart - Hytjanstorpet

 • Fredningsår

  02.10.2021

 • Region

  Innlandet

 • Eierskap

  Privat

 • Datering

  Ulike dateringer / 1700- 1900-tallet

 • Lokaliteter

  Bebyggelse-Infrastruktur: Gårdstun