Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Finansdepartementet

Landsverneplanen for Finansdepartementet omfatter 20 eiendommer fra Toll- og avgiftsdirektoratet. 12 av disse ble fredet 15. september 2014. Flere av eiendommene har vært administrativt fredet siden 1930-tallet. I tillegg er én av departementets eiendommer vernet i verneklasse 2.

Herføl tollstasjon
Herføl tidligere tollstasjon på Hvaler i Østfold. Foto: Kjersti M. Ellewsen, Riksantikvaren

Toll- og avgiftsetatens eiendommer består i dag av en rekke tollstasjoner som har en historie helt tilbake til 1700-tallet. De fleste ligger i uthavner langs kysten, men det finnes også noen i innlandet på grensen til Sverige. De fleste tollstasjonene har huset tollbetjenter og deres familier, i tillegg til at de har hatt vaktrom og lager for tollvarene. På stasjonene har det ofte vært hageanlegg for dyrking av nyttevekster og til rekreasjon.

Tolletaten har en lang historie i Norge. Den har hatt en sentral rolle for norsk økonomi og vært en viktig etat i oppbygningen av Norge som selvstendig nasjon. De fredede objektene dekker historisk «det nye Norge» fra 1814 og frem til 1960-tallet.

Fredningsvedtak av 15. september 2014

I oversikten under finner du fredningsvedlegget til de enkelte kompleksene.

Landsverneplanen av 4. mars 2013

Landsverneplanen er det omforente utvalget av kulturminner i sektoren. Dette har dannet grunnlaget for utvalget av eiendommer som er fredet.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utført arbeidet med landsverneplanen på oppdrag fra Toll- og avgiftsdirektoratet, i samarbeid med Riksantikvaren.

Publisert: 13. desember 2019