Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Statskog

Landsverneplanen for Statskog inneholder en rekke eiendommer knyttet til ulike sider av historien om skogbruk, skogforvaltning og statens skoger.

Abborhøgda Foto: May Britt Håbjørg, Riksantikvaren

Eksempler på bygninger som inngår i landsverneplanen er enkle skogskoier, skogvokterboliger, funksjonærhusvær og fjellgårder. I tillegg til bygninger og anlegg fra ulike sider av skogbrukshistorien, består eiendomsporteføljen også av bygg som Statskog har kjøpt eller som har kommet i statlig eie der staten har overtatt eiendommer. Bygningene og anleggenes alder strekker seg fra 1700-tallet til ca. 1955.

Mange av bygningene er åpne for allmennheten og er viktige overnattingssteder som benyttes til friluftsliv, jakt og fiske i dag.

Landsverneplanen

Statskogs landsverneplan viser bredden i sektorens ansvarsområde og statens rolle som skogs- og utmarksforvalter gjennom 150 år.

Landsverneplanen ble utarbeidet av Statskog og NIKU i samråd med Riksantikvaren i perioden 2009-2016. Formålet med arbeidet var å finne fram til og velge ut for vern et utvalg av Statskogs byggverk og anlegg.

Fredningsvedtak

Riksantikvaren vedtok forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 22, fredete eiendommer i landsverneplan for Statskog den 24. oktober 2017.

Fredningen omfatter 45 objekter, inkludert utomhusområder på 20 eiendommer.

I oversikten under finner du fredningsvedtakene for hver enkelt eiendom.

Publisert: 13. desember 2019