Klima

Tiltak og praksis for å hindre tap og skade

Klimaendringene gjør det mer utfordrende å ta vare på kulturmiljø. Utfordringsbildet er komplekst og i stadig endring, og det er mye vi ennå ikke vet om hvilke konsekvenser klimaendringene vil føre til i samfunnet. Kulturmiljøforvaltningen vil i årene som kommer måtte utvikle praksis og rutiner.

På denne nettsiden finner du råd og veiledning om forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring.

Deler av tårnet på Nærøy kirke raste ned i 2016. Riksantikvaren har bidratt med finansiering av sikringsarbeidet, og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har utarbeidet tilstandsvurdering med tiltak og kostnadsestimat. Foto: Hege Sejnæs Eilertsen, Riksantikvaren

Bygg og bevar

Bygg og bevar er et nettsted for eiere og folk som jobber med gamle hus. Programmet sprer kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand, i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Alt dette skal bidra til å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier og til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Publisert: 10. februar 2022 | Endret: 28. mars 2022