Tilskuddsordninger

Tilskot til overordna for­­prosjekt for kultur­­historisk verd­­fulle kyrkjer

Hvem kan søke?

Eiere av fredete og listeførte kirker kan søke om tilskudd.

Prioriteringer for tilskuddsmidlene 2024

Ved fordeling av tilskudd prioriterer tilskuddsforvalter kirkebyggene som har størst vedlikeholdsbehov og størst kulturhistorisk og kirkelig verdi, samt forprosjekter hvor det påløper kostnader i perioden 23.06.2024 – 31.12.2024. Bevaringsprogrammet for middelalderkirker og middelalderkirker i stein blir prioritert i årets tildeling.

Vi kan også legge vekt på hensyn som kapasitet i markedet, tilgang på kvalifiserte håndverkere, behovet for kompetanseutvikling og geografisk fordeling. Prioriteringene utelukker ikke kirker som faller inn under ett av de to andre bevaringsprogrammene å søke.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om tilskudd til overordnet forprosjekt.

Overordnet forprosjekt skal gi en overordnet oversikt over skader, behov og mangler som gjelder kirkens eksteriør, interiør og inventar. Hensikten er å hente inn kunnskap og legge grunnlaget for særskilte forprosjekter og hovedprosjekter.

Krav til innholdet i et overordnet forprosjekt er spesifisert her (PDF).

Kostnadene for forprosjekt som tilskuddsforvalter godkjenner, dekkes i sin helhet av tilskuddsordningen. For forprosjekt som allerede er satt i gang eller gjennomført ved denne utlysningen, dekker staten hele kostnaden ved eventuelle tilleggsoppgaver som må gjennomføres for å få forprosjektet godkjent. I den forbindelse dekker tilskuddsordningen kun utgifter som har påløpt etter den 23. juni 2024.

Øvre kostnadsgrense for overordnet forprosjekt er som hovedregel 500 000 kroner.

Krav til søknad om tilskudd til overordnet forprosjekt

For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene under. Søknaden skal inneholde:

  • beskrivelse av forprosjektets innhold, inkludert nyeste tilstandsrapporter og foto av kjente skader/mangler.
  • beskrivelse av de ulike innsatsområdene som skal inngå i forprosjektet, med planlagte tiltak.
  • budsjett for gjennomføring av forprosjektet, samlet og fordelt på innsatsområdene.
  • for tiltak under overordnet forprosjekt som er kjent på søknadstidspunktet, og som krever tillatelser eller dispensasjon etter kulturminneloven, plan- og bygningslov eller annet relevant regelverk, skal det foreligge dokumentasjon på tiltak som er omsøkt og/eller godkjent, eller en plan for å hente inn nødvendige godkjenninger eller tillatelser
  • Intensjonserklæring fra kommunen om medfinansiering av hovedprosjektet eller en foreløpig plan som viser hvordan dere planlegger å dekke egenandelen i et hovedprosjekt.

Hvordan søker dere?

For søknadsrunden i 2024 har Riksantikvaren utarbeidet et digitalt søknadsskjema i Digisak. 
Veiledning for Digisak finner du her. 

Søknadsfrist

Fristen for å sende inn søknadsskjema med obligatoriske vedlegg, er den 11. august 2024. For at Riksantikvaren skal kunne ta en søknad om tilskudd til behandling, må den være komplett, i henhold til kravene over.

Programstyret vil sende svar på søknaden innen 15. september.

Spørsmål om tilskuddsordningen

Se Spørsmål og svar for tilskuddsordninger for kulturhistorisk verdifulle kirker. Finner du ikke svar på det du lurer på der, så ta kontakt med oss på + 47 22 94 04 00

Publisert: 22. mai 2024 | Endret: 1. juli 2024