Veiledere

Klima

Her finner du en veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også våre sider om tilpasning til et klima i endringvår kunnskapsbank for kulturmiljø og klima, og Riksantikvarens vitenarkiv.

Advice on saving energy in old houses

It is fully possible to improve the energy efficiency of buildings worthy of protection without destroying the building’s character and history. It can often be done without large costs being involved, while at the same time reducing the cost of heating and improving comfort in the building. This guide presents what can be done to improve energy saving in old houses.

Klima­­endringer og bevarings­­verdige bygninger praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Klima­endringer og bevarings­verdige bygninger Dette informasjons­arket henvender seg til eiere av eldre bygninger. Her gir vi praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Orglers klanglige og tekniske funksjon oppsummering av erfaringer og resultater Råd om energi­sparing i gamle hus Hvordan energi­effektivisere gamle hus uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Råd om varme­pumper i freda og verne­verdige byg­ningar Ny­norsk ut­gåve Råd om varme­pumper i fredete og verne­verdige bygninger Bokmål Recommended guidelines on the use of heat pumps in buildings listed and worthy of preservation

The guide is intended to help owners, case officers, energy consultants and installers to find good solutions for heat pump placement.

Riks­antikvar­ens rett­leiar om sol­energi­anlegg på eksister­ande bygning­ar Rett­leiar på nynorsk Riks­antikvar­ens vei­leder om sol­energi­anlegg på eksister­ende bygninger Vei­leder på bokmål Sikring, bered­skap og krise­håndtering for kultur­minner NIKU har utviklet en vei­leder for sikring, beredskap og krise­håndtering for kultur­minner for ansatte i kommunal, regional og nasjonal for­valtning. The Norwegian Directorate for Cultural Heritage’s Guide on Solar Energy Systems for Existing Buildings

The guide on is intended to help owners, case officers, energy consultants and installers to find good solutions for placement of solar energy systems.

Vedovner Informasjonsark om vedovner Ut­bygging av vind­kraft­verk Denne veilederen viser en systematisk fremgangs­måte for å utrede mulige virkninger for land­skap av planlagte vind­kraft­verk Ventilasjon i fredete bygninger Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak veileder for vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av tilpasningstiltak

Publisert: 12. mars 2020 | Endret: 31. januar 2024