Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Klima- og miljødepartementet

Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet er en av de mest varierte planene innenfor prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Landsverneplanen inneholder mange særegne og viktige, men også svært ulike typer eiendommer, i alt 18 anlegg.

Malmplassen, Røros Foto: Andreas Skjetne, Riksantikvaren

De fleste eiendommene ligger langs kysten, små husvære i tillegg til militærhistorisk interessante kystmeldehytter. Størsteparten av bygningene er fra 1800-tallet, men det nyeste er Vernebygget på Domkirkeodden på Hamar fra 1998. Malmplassen og flere gruveområder på Røros utgjør en omfattende del av fredningen. Fredningene skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av bygningene.

Landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet har vært et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Samarbeidet har vært godt og det er et omforent fredningsomfang som nå presenteres. Fredningen av anleggene legger ikke opp til en endring av dagens bruk.

I oversikten nedenfor finner du fredningsvedlegget for hvert enkelt anlegg.

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 10. desember 2020