PROSJEKTER OG SATSINGER

Riksantikvarens håndverksstrategi

Riksantikvaren jobber i 2023-2024 med å utarbeide en håndverksstrategi. Strategien skal være et verktøy i Riksantikvaren og kulturmiljøforvaltningens arbeid med å øke kompetanse og kapasitet innenfor relevante håndverk.

Kurs i høvelmaking Høvler av ulikt slag har gjennom flere hundre år hatt en selvfølgelig plass i verktøykassa til en bygningssnekker. I dag har de færreste av dagens håndverkere erfaring med å tilvirke dette. Museene i Akershus holder høvelmakingskurs for dagens håndverkere. Foto: Margret Lie Wessel

Uten håndverkeren stanser istandsettingsprosjektene. Det overordna målet for håndverksstrategien at eiere og forvaltere av freda og verneverdige bygninger, anlegg og fartøy får stabil tilgang på relevant og nødvendig håndverkerkompetanse i et langtidsperspektiv.

Riksantikvarens håndverksstrategi skal bidra til økt kompetanse og kapasitet innenfor håndverk nødvendig for å ivareta kulturmiljø, gi håndverkere med relevant kompetanse bedre tilgang til oppdrag i kulturmiljøfeltet, og bidra til nødvending kunnskapsutvikling.

Bakgrunn for arbeidet med håndverksstrategien

Tilgang på riktig håndverkerkompetanse og gode utdanningsmuligheter innenfor håndverksfag har direkte konsekvenser for ivaretagelse av kulturmiljø. Tradisjonell håndverkskompetanse har også en egenverdi som immateriell kulturarv verdt å verne og videreføre.

Riksantikvaren har fått flere tilbakemeldinger på at det er mangel på håndverkere til å ta istandsettingsoppdrag, og kunnskap er i ferd med å forsvinne.

Vi ser også et høyere antall klimarelaterte skader på kulturmiljø. Dette øker behovet for istandsettingskompetanse, og stiller krav til faglig utvikling for å forstå det nye skadebildet og konsekvensene av klimaendringene. Videre må vi tilpasse og justere prinsipper og praksis innenfor istandsetting og restaurering i tråd med ny kunnskap.

Markedet for antikvarisk istandsetting av fredete og verneverdig bygninger ble i 2022 beregnet til å være 1000 millioner kroner årlig. Det er allerede krevende å få tak i håndverkere til å dekke markedets behov. Oppdragsmengden og behovet for håndverkere kommer til å øke ytterligere når Barne- og familiedepartementets kirkebevaringsfond trer i kraft.

Strategien berører flere sektorer

I strategiarbeidet skal Riksantikvaren samarbeide med andre sektorer, som utdanningssektoren, byggenæringen og andre deler av kulturarvsektoren. Det blir viktig å finne gode tiltak på tvers av sektorer, og vi ønsker derfor å legge til rette for et godt samarbeid med alle parter i prosjektet.

Det er satt ned en styringsgruppe for prosjektet. Denne ledes av Riksantikvaren, og består av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Utdanningsdirektoratet, Kulturdirektoratet, NHO Byggenæringen og Norsk håndverksinstitutt.

Rammeverk for strategien er vedtatt

I november-januar ble utkastet til rammeverk for strategien på høring. I rammeverket har temaene og problemstillingene strategien skal ta opp blitt satt. Dette danner utgangspunkt for den videre strategiprosessen.

Det kom inn 93 høringssvar til rammeverket. Disse har blitt lest og vurdert. Høringssvarene har dannet grunnlag for rammeverket som nå er vedtatt. Flere av innspillene inneholdt også utdypende forklaringer av utfordringsbildet, men også forslag til tiltak. Disse tiltakene har ikke blitt gjengitt i rammeverket, men tas med når utkastet til strategi og handlingsplan skal utformes.

De tre temaene strategien skal handle om er:

  • Håndverkerkompetanse og -kapasitet
  • Forutsigbarhet for håndverksbedriftene
  • Forskning og erfaringsbasert kunnskapsutvikling

Strategien skal lanseres høsten 2024

På bakgrunn av rammeverket er det satt ned tre referansegrupper. Disse skal gi innspill til utformingen av strategi og handlingsplan for hver av de tre ovennevnte temaene.

Rammeverket og referansegruppenes innspill skal danne grunnlag for et utkast til strategi som er planlagt sendt på høring i mai 2024. Høringen vil bli sendt direkte til fylkeskommuner og Sametinget, bransjeorganisasjoner, bygnings- og fartøyvernsentre, museer, frivillige organisasjoner og andre relevante parter. Den vil også bli lagt ut her på denne siden.

Ferdig strategi med tilhørende handlingsplan skal vedtas høsten 2024.

Kontaktperson

Prosjektleder Jorid Martinsen
e-post: jorid.martinsen@ra.no

Bildet viser en mann bøyd over en høvelbenk, der han utfører arbeide med tradisjonelle verktøy på en større plankeNyheterOppstart av arbeid med handverks­strategi

Publisert: 9. november 2023 | Endret: 26. februar 2024