Pressemelding

Endringer i NB!-registeret i Viken

Riksantikvaren har revidert NB!-registeret i Viken. Nå er endringene knyttet til kulturmiljøene av nasjonal interesse publisert.

Publisert: 8. april 2022 | Endret: 19. april 2022

Fredrikstad Jugendbebyggelsen i Fredrikstad sentrum er oppført i Riksantikvaren sitt NB!-register. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) er en oversikt over kulturmiljøer som det knytter seg nasjonale interesser til. De fleste kulturmiljøene i Viken fylkeskommune har siden etableringen i 2006-2010 vært en del av denne oversikten. I 2020 ble forslag til revisjon sendt ut på høring. Nå er høringsinnspillene vurdert og endringene publisert.   

– NB!-registeret er en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse som bør ivaretas i et langsiktig perspektiv. Det skal være et kunnskapsgrunnlag i by- og stedsutvikling og bidra til utvikling av levbare byer og steder, der folk trives, ønsker å bo, drive næring og besøke, sier Elisabeth Dahle, avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren.

Revisjonen består i hovedsak av presiseringer av tekster og tilføyelser av faglige råd for forvaltning for hvert enkelt av kulturmiljøene. I noen tilfeller er kulturmiljøer tatt ut av oversikten og nye tatt inn. I tillegg er det flere steder gjort endringer i kulturmiljøenes avgrensning.

Kulturmiljøer av nasjonal interesse i Viken

Kulturmiljøene som inngår i oversikten i Viken fylke er varierte og omfatter i alt 32 kulturmiljøer i ti kommuner. Registeret skal bidra til å ivareta og styrke kulturmiljøverdier og er i dag, sammen med Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling, et viktig verktøy som brukes i samfunnsplanlegging og kulturmiljøforvaltning.

Revisjon av NB!-registeret i Viken

Revisjonen er et oppdrag til Riksantikvaren fra Klima – og miljødepartementet og har forankring i Meld. St. 16 (2019-2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold». Revisjonsforslaget ble sendt på begrenset høring til fylkeskommunen og berørte kommuner 17.06 2020 med høringsfrist 11.09 2020. Høringsfristen ble i etterkant forlenget til 31.01 2021 etter anmodning fra fylkeskommunen.

– NB!-registeret er et resultat av et langsiktig samarbeid mellom Riksantikvaren, regional kulturmiljøforvaltning og kommuner. I revisjonen er det kommet mange gode innspill fra fylkeskommunen og berørte kommuner. Disse er blitt vektlagt og imøtekommet i størst mulig grad. Vi håper at den oppdaterte kulturmiljøkunnskapen og faglige rådene i revisjonen blir nyttig i kommunenes og fylkeskommunens planarbeid, sier Dahle.

I Viken fylke inngår nå disse 32 kulturmiljøene i NB!-registeret:

 • K35 Drammen Bragernes og Strømsø (Tidligere navn: Drammen Bragernes) 
 • K36 Drammen Bragernes kolonihager  
 • K37 Drammen Hans Hansensvei-Funkisvillaene  
 • K38 Drammen Seebergløkken og Det engelske kvartal (Tidligere navn: Drammen Seebergløkken)
 • K39 Drammen Tollbugata
 • K40 Drammen Øvre Sund
 • K26 Gamle Drøbak (Tidligere navn: Drøbak Sentrum)
 • K251 Fredrikstad FMV
 • K252 Fredrikstad Gamlebyen
 • K253 Fredrikstad Jugendbyen
 • K254 Fredrikstad Vaterland
 • K255 Fredrikstad Vestsiden
 • K256 Halden Empirebyen
 • K258 Halden Sentrum (Tidligere navn: Halden Nord-Halden)
 • K259 Halden Sør-Halden
 • K526 Halden Banken (Nytt kulturmiljø i oversikten)
 • K527 Halden Damhaugen Porsnes (Nytt kulturmiljø i oversikten)
 • K41 Hønefoss Follumåsen
 • K42 Hønefoss Jugendgårdene
 • K43 Hønefoss Løkka
 • K44 Kongsberg Sentrum Vestsiden
 • K45 Kongsberg Skrågata
 • K46 Kongsberg Spennings gate
 • K27 Lillestrøm Sentrum
 • K261 Moss Møllebyen
 • K262 Moss Storgata
 • K260 Moss Verk
 • K263 Sarpsborg Aksene og bysentrum (Tidligere navn: Aksene i bysentrum)
 • K264 Sarpsborg Kulåsparken
 • K266 Sarpsborg Opsund
 • K270 Son sentrum
 • K245 Svelvik sentrum

To kulturmiljøer er tatt ut av oversikten. Dette gjelder:

 • K257 Halden Fredriksten (tas ut av registeret da bebyggelse og festningsstrukturer er omfattet av formelt/juridisk vern)  
 • K265 Sarpsborg Middelalderbyen (tas ut av registeret da kulturmiljøet forvaltes som en del av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) og består av automatisk fredet middelaldergrunn)

Revidert informasjon om kulturmiljøene er tilgjengelig for alle på nettsiden Kulturminnesøk og Askeladden (nasjonal kulturminnedatabase som brukes kulturmiljøforvaltningen).

Forvaltning av kulturmiljøene i NB!-registeret

Kulturmiljøene er fellesgoder som forteller historien om Norge. Byer og tettsteder er i stadig endring, men endringene kan styrke eller svekke kulturmiljøverdier. Med god planlegging kan kulturmiljøene sikres og videreutvikles i et langsiktig perspektiv, som en ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturmiljø er viktig for identitet, tilhørighet og trivsel og kan samtidig brukes som et grunnlag for lokal utvikling og verdiskaping. Å ivareta og utvikle kulturmiljø gjennom bærekraftig utvikling er dessuten viktig for å møte Norges forpliktelser knyttet til Europarådets landskapskonvensjon og FNs bærekraftsmål. Kommunen, sammen med eiere, er noen av de viktigste aktørene for å sikre at de nasjonale kulturmiljøinteressene ivaretas.   

Kulturmiljøene er ikke freda og har ikke et formelt vern, men forvaltes blant annet av kommunene og fylkeskommunen gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Det er Viken fylkeskommune som er nærmeste kontaktpunkt for kommunene, andre myndigheter og allmennheten i forvaltningen av kulturmiljøene i NB!-registeret.