Veiledere

By- og stedsutvikling

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Bybrann­sikring Veilederen beskriver hvordan man kan redusere fare for storbrann i verneverdig tett trehusbebyggelse. Byggesaker Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven DIVE Et kulturhistorisk analyse- og prosessverktøy for bruk i by- og stedsutvikling. En innføring i å lage kulturminne­plan for kommunen. Hva, hvorfor og hvordan. Føresegner og retnings­linjer til kommune­delplan for kultur­minne og kultur­miljø Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Lokal registrering av kulturminner og kulturmiljøer. Til hjelp i det praktiske arbeidet med feltregistreringer i kommunene Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Korleis forvalte kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Korleis velgje ut kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Gode råd for sam­arbeid med frivillige om kulturminne­planer Se veiledning her NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Retnings­liner og føre­segner til omsyns­soner i kommune­planens arealdel Om generelle føre­segner til areal­delen i kommune­planen jf. plan- og bygningslova § 11-9 Føre­segner til areal­delen til kommune­planen etter § 11-11 Vurdering av landskaps­­virkninger ved ut­bygging av vind­kraft­verk Denne veilederen viser en syste­matisk fremgangs­måte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vind­kraft­verk, der begrunnelse for vurde­ringene er vektlagt. Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan Føresegner

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 30. januar 2024