Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Barne- og familiedepartementet

Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet omfatter i alt 10 eiendommer. Åtte av disse ble forskriftsfredet i 2013. I tillegg er to av departementets eiendommer vernet i verneklasse 2.

Helgeland ungdomssenter
Helgeland Ungdomssenter ligger i Alstadhaug kommune er tegnet av arkitektfirmaet Planforum. Anlegget ble bygget i 1993 som institusjon for rusomsorg for ungdom mellom 12-18 år. Foto: Statsbygg

Landsverneplan for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ligger til grunn for fredningsutvalget av sektorens byggverk og anlegg.

Barnevernets bygningsmasse er i hovedsak nøktern. Sektoren har vært preget av knappe ressurser, noe som førte til at institusjonene holdt hus i allerede eksisterende bygg. På 1950-tallet og fremover har sektoren også fått formålsbygg som er bygget etter forskriftenes anbefalinger for sektoren. På 1990-tallet kom det økte ressurser til barnevernssektoren, noe som resulterte i nye formålsbygg tilpasset virksomheten. Bygningene som er fredet representerer både institusjoner i allerede eksisterende bygg samt formålsbygg.

Åtte eiendommer er fredet: Røvika ungdomssenter, Fauske; Helgeland ungdomssenter, Alstadhaug; Bergen barn- og foreldresenter, avd. Bønes; Villa Rød, Stavanger; Nyli gård, Arendal; Munk & Klem, Skien; Iras hus, Tønsberg; Vien- senteret, Hamar.

Fredningsvedtak

I oversikten (av 19.06.2013) under finner du vedlegg for hver enkelt fredet eiendom i kapittel 7, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets landsverneplan.

Landsverneplanen

Landsverneplanen (av 07.11.2011) er det omforente utvalget av kulturminner i sektoren. Dette har dannet grunnlaget for utvalget av eiendommer som er fredet.

Statsbygg har utført arbeidet med landsverneplanen på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Riksantikvaren. Totalt har 88 anlegg blitt vurdert.

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 13. desember 2019