Veiledere

Saksbehandling

Her finner du en oversikt over veilederne som er laget for kulturminneforvaltningen. Flere ble laget i forbindelse med overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra 1. januar 2020.

Ansvars­forskrift­en Veileder Arkeologiske registreringer – under­søkelses­­plikten Veiledning om undersøkelses­­plikten i kulturminneloven §9. Stat­lig fredet eien­dom Inn­fø­ri­ng i vernet av statens kultur­historiske eien­dommer Begreps­­­­avklaringer Saks­­behandling i arkeologi Betong­­­­­­­rehabili­tering Hvordan ta vare på kultur­minner i betong Byggesaker Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Dispen­sasjon gjennom areal­plan Kulturminne­loven § 8 fjerde ledd. Saks­behandling i arkeologi Dispensasjon Retnings­­linjer for dispensasjons­­­behandl­ing DIVE Et kulturhistorisk analyse- og prosessverktøy for bruk i by- og stedsutvikling. Vilkårs­fast­settelse Eksempel­samling, del 2 Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Fartøy­vern Over­ordna prin­sipp og prak­sis Fast­settelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Finner­lønn Oversikt over verdigrupper Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­­byene For­valtning av middel­­alderske kirke­steder Forvaltning av middel­­alderske kloster­anlegg Fredningssak frem til vedtak Med denne veilederen ønsker vi å informere deg om fredningsprosessen frem til vedtak. Grøntanlegg Kulturminner i vekst Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Korleis forvalte kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Korleis velgje ut kultur­miljø og land­skap av nasjonal interesse Rettleiar for kommunal og regional forvaltning Kultur­­historiske land­skap av nasjonal interesse Veileder for kommunal og regional forvaltning Kultur­historiske land­skap av nasjo­nal inte­resse Vei­leder om fag­grunnlag og arbeids­måte Uforut­sette funn Kuturminne­loven § 8 andre ledd. Saks­behandling i arkeo­logi Kultur­minner i kommune­planens samfunns­del kort veileder Løpere og andre tekstiler i kirke­rommet veileder for forenklet kirke­saks­behandling Lyd og bilde i kirke­rommet Veileder for forenklet kirkesaks­behandling Lys­tennings­­sted i kirkerommet veileder for for­enklet kirke­saks­behandling. Middelalder­ruiner Konservering av ruiner fra middelalderen NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Oversendelser og tilrådinger Kulturminneloven § 8. Saksbehandling i arkeologi Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminne­loven § 8 tredje ledd. Saks­behandling i arkeologi Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Profane Middel­­alder­­hus For­valtning av profane middel­alder­hus i tre Retnings­linje for utvidete registrer­inger i visse saker jf. Kulturminneloven § 8 Gjennom­føring av under­søkelses­plikten og bud­sjettering av arkeo­logiske registreringer. i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjer. Dispen­sasjon frå freding av fartøy Handlingar og dokument som inngår i saksgangen ved dispensasjon frå vedtak om freding av fartøy. Freding av fartøy Handlingar og dokument som inngår i saks­gangen ved freding av fartøy Dispen­sasjon frå utførsle­­forbod for fartøy Rettleiar til hand­saming av søknader om dispensasjon frå utførsle­forbod for fartøy Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispen­sasjon Kultur­minne­loven § 8 første ledd. Saks­behandling i arkeologi Under­søkelses­­­plikten Utsatt gjennom­­­føring av under­søkelses­­­plikten i kultur­­minne­­­loven § 9 Sikring, bered­skap og krise­håndtering for kultur­minner NIKU har utviklet en vei­leder for sikring, beredskap og krise­håndtering for kultur­minner for ansatte i kommunal, regional og nasjonal for­valtning. Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Til­deling av status som verna skip Handlingar og dokument som inngår i saks­gangen når ein skal tildele eit fartøy status som verna skip Tett trehus­bebyggelse, brannvern og tilskudds­ordning for brann­vern Innføring for saksbehandler Tilskudds­for­skrifter Vei­leder til saks­behandlere om til­skudd Tilstands­­­vurdering av fartøy Vurderinga av fartøy ved hand­saming av ein søknad om status som verna skip, ved tilskotsfordeling og når freding vurderast. Ulovlig igangsatte tiltak - kulturminneloven § 8 tredje ledd. Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Under­søkelses­­plikten Kultur­minne­loven § 9. Saks­behandling i arkeo­logi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Kultur­minne­lovens forbud mot utilbørlig skjemming og enkelte prinsipielle avklaringer. Utskifting av elektrisk anlegg og rørovner i listeførte kirker Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling i listeførte kirker - nr 5 Varme­styrings­­­­anlegg i kirken Riksantikvarens veileder for forenklet kirke­saks­behandling Ut­bygging av vind­kraft­verk Denne veilederen viser en systematisk fremgangs­måte for å utrede mulige virkninger for land­skap av planlagte vind­kraft­verk Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Manglende vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Kulturminne­loven §17 Skade på fredet bygg/anlegg ved brann eller ulykke Veileder for Kulturminneloven §18 Store prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Utilbørlig skjemming Hva er utilbørlig skjemming, hva gjør et tiltak utilbørlig skjemmende, hvordan vi skal forholde oss til slike tiltak og hvem som har myndighet og ansvar. Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi Ventilasjon i fredete bygninger Verdisetting og verdivekting av kulturminner og -miljø. En systematisk veileder for bruk i kartlegging av kulturminne- og kulturmiljøverdier. Vilkårs­fastsettelse Eksempel­samling

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024