Last ned pdf Vent mens filen genereres

1§ 17

Får vedkommende myndighet rede på at et fredet byggverk er i ferd med å forfalle av mangel på vedlikehold, kan byggverket undersøkes. Er det fare for at det forfaller, kan – med samtykke av departementet – eieren eller brukeren innen en rimelig frist bli pålagt å gjennomføre tiltak for å motvirke dette. Følges ikke pålegget får § 16 tilsvarende anvendelse, om ikke eier eller bruker påviser at han ikke makter istandsettingen av økonomiske grunner.

Departementet kan gi eier eller bruker tilskudd til vedlikehold, eller til endringer godkjent av vedkommende myndighet etter loven her.

2Enkeltvedtak

Ved krav om utbedring etter kml § 17 må det fattes vanlig enkeltvedtak som kan påklages, selv om den fredete bygningen/anlegget er i forfall på grunn av eiers passivitet. Før utbedringsarbeidet kan gjennomføres, må klagefrist være utløpt og eventuell klagebehandling må være avsluttet.

3Krav om avbøtende tiltak

Vedtaket kan også innebære krav om raske avbøtende tiltak som er nødvendige for å stoppe akselererende forfall.

4Vilkår om eierens økonomiske dekningsevne

Dersom eier ikke følger opp pålegget om istandsetting etter forfall, kan det med hjemmel i kml § 17 andre ledd fattes vedtak om at kulturminnemyndigheten kan iverksette arbeidet for eiers regning. Dersom regningen skal belastes eieren, må det dokumenteres at eieren har økonomisk dekningsevne. Eies dekningsevne vurderes ut fra årlig inntekt og-/eller annen formue de tre siste år. Man bør sjekke Brønnøysundregisteret, eventuelt be eier om å fremlegge ligningsattester for de tre siste årene. Dersom eier nekter å betale, kan det tas utlegg (pant) i eiendommen for dokumenterte kostnader. Pantekravet bør tinglyses på eiendommen.

5Tidsaspektet – noen ganger haster det

Noen ganger haster behovet for utbedring dersom forfallet på fredete byggverk/anlegg er akselererende. I enkelte tilfeller må utbedringen gjøres før klagefrist er utløpt, f.eks. ved pågående vannlekkasje. Da foreligger det en ulovfestet nødvergesituasjon, og kulturminnemyndigheten må iverksette tiltak raskt.

6Tilgang til eiendommen

Dersom eier eller leietaker motsetter seg at det gjennomføres nødvendig tvungen istandsetting eller nekter tilgang til eiendommen, må det først fattes vedtak om pålegg etter påviselig vedvarende forfall i henhold til kml § 17.

Deretter må det sendes en begjæring til Tingretten om midlertidig forføyning med påstand om å få fysisk tilgang til den fredete eiendommen for å gjennomføre nødvendige lovhjemlede tiltak.

Se her tvisteloven (tvl) § 34-1 alternativ 1 bokstav a og b.

Tingretten vil fatte en rask kjennelse, og dersom man får medhold vil man med politiets hjelp få fysisk adgang til den fredete eiendommen for å gjennomføre de vedtatte nødvendige strakstiltak.