Energieffektivisering

Energimerking

Vanligvis får du ikke unntak fra energimerking, selv om huset ditt er fredet eller vernet.

Energimerking: Varevindu kan redusere energitap.
Bergen Villa Terminus. Varevinduer er en effektiv måte å oppgradere historiske vinduer på. Foto: Frida McIntosh.

Ordningen med energimerking av hus har som mål å skape større bevissthet om sparing av energi. Kravet til merking gjelder alle nye bygg og de fleste bygg/boliger når de selges. Merkeordningen har utgangspunkt i EUs energidirektiv.

Unntak fra kravene om energimerking

En del bygningstyper er unntatt fra plikten til å ha energiattest. Dette omfatter blant annet frittstående bygninger på mindre enn 50 m² og eldre bygninger som benyttes til gudstjenester eller andre religiøse formål.

Bygninger som er vernet eller fredet (dvs. vernet gjennom plan- og bygningsloven eller fredet etter kulturminneloven) kan være unntatt fra kravet om energimerking. Dette gjelder kun dersom gjennomføring av enøktiltak ikke er gjennomførbart på grunn av vernekravene. I praksis vil det være mulig å gjennomføre tiltak på nesten alle bygninger som er vernet, så dette unntaket har liten praktisk betydning. Se gode løsninger for energieffektivisering i Riksantikvarens eksempelsamling.

Karakter fra A til G i energimerking

Når vi energimerker en bygning eller bolig får den en karakter fra A til G for byggets/boligens behov for energi, og en tilsvarende karakter (fra rød til grønn) for hvor miljøvennlig energikilden for oppvarming er.

Karakteren C oppfyller dagens krav etter plan- og bygningsloven. A-B tilsvarer et passivhus eller en lavenergibygning. Eldre bygninger ender gjerne i nedre del av denne skalaen. Energikilde-karakteren gir dårlig karakter for fyring med fossilt brennstoff og elektrisitet, mens fornybare energikilder, som vedfyring, pellets og solvarme, gir god karakter.

Les mer om energimerking

Energimerkeforskriften for bygninger 

Oppvarmingskarakterer hos energimerking.no

Energikarakterer hos energimerking.no

Publisert: 11. mars 2020 | Endret: 6. juni 2024