Arbeidsområder

EØS-midlene

Riksantikvaren er samarbeidspartner for EØS-midlene. Vi har et spesielt ansvar for å informere de som jobber med norsk kulturarv om mulighetene som finnes i EØS-midlene.

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. De skal også styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i sentral- og sør-Europa som mottar midlene. Midlene brukes til å finansiere prosjekter innenfor fagfelt som miljø, klima, helse, forskning og kulturarv.

Riksantikvaren er programpartner i syv land:

Hvorfor kulturarv?

Det er flere grunner til at de fleste land som mottar EØS-midler velger å satse på kulturarv.

Kulturarven er en viktig ressurs for lokal og regional utvikling. Kulturarvprosjekter, som for eksempel istandsetting av kulturminner, kan skape arbeidsplasser og bidra til økt turisme og gode vilkår for næringslivet. Dette skaper også sosiale møteplasser. Effekten er spesielt stor på landsbygda, som ofte er preget av fraflytting og arbeidsledighet.

De fleste landene som mottar EØS-midler har store minoritetsgrupper med en verdifull og stolt kulturarv som det er viktig å ta vare på. Å synliggjøre minoriteters kulturminner kan også bidra til å styrke deres plass i det nasjonale fellesskapet.

Hvilke aktiviteter støttes?

Alle aktiviteter som finansieres av EØS-midlene skal direkte eller indirekte bidra til EØS-midlenes første mål: å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Utover det er det få begrensninger på hva midlene kan brukes til. Kulturarvprosjektene befinner seg gjerne innenfor følgende tema:

 • Forvaltning, konservering og restaurering av kulturarv
 • Immateriell kulturarv
 • Revitalisering av kulturarv
 • Dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av kulturarv
 • Formidling og utstillinger
 • Kapasitetsbygging for kulturarvaktører
 • Publikumsutvikling og undervisningsaktiviteter
Young Guardians of Heritage The Heritage House i Slovenia fikk støtte fra EØS-midlene til å skape en modell for overføringen av tradisjonelle håndverksteknikker fra gamle til unge. Foto: Ingrid Aas, Differ Media

Hva gjør Riksantikvaren?

Riksantikvaren legger til rette for europeisk samarbeid om kulturarv gjennom EØS-midlene.  Programmene handler om mennesker og muligheter; kulturarv gir mennesker muligheter, og vår oppgave er å synliggjøre og realisere disse mulighetene. Får vi til det vil vi gi et viktig bidrag til målet om sosial og økonomisk utjevning i Europa.

På oppdrag fra Utenriksdepartementet bidrar Riksantikvaren i utformingen av programmene som omhandler kulturarv. Riksantikvaren informerer også om midlene til norsk kulturarvsektor, og bistår og veileder norske aktører som deltar i prosjektsamarbeid.

EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa
Kystkultur i Portugal EØS-midlene støtter prosjekter som skal bevare Portugals rike kystkultur. Foto: Den norske ambassaden i Lisboa

Hvilke muligheter finnes for norske aktører?

EØS-midlenes andre mål er å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Norske organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan delta som partnere i prosjekter i alle land som mottar EØS-midler. Potensialet for faglig utbytte er stort. Hovedaktiviteten, som for eksempel et restaureringsarbeid, må som regel foregå i samarbeidslandet. Ellers ligger det ingen formelle begrensninger på hvilke aktiviteter som kan foregå i Norge.

I prosjektene har norske aktører hentet hjem kunnskap og erfaring om blant annet:

 • Restaurerings- og vedlikeholdsteknikker
 • Materialbruk
 • Byggeteknikker
 • Sammenheng mellom kulturminnevern og sosiale prosesser
 • Kulturminneplaner i kommunen
 • Lokal stedsutvikling
 • Minoriteters kulturminner
 • Industriell kulturarv
Wooden Treasure Workshop i Lublin, Polen, i regi av EØS-prosjektet "Wooden Treasure". Polske skoleungdommer lærte om tradisjonshåndverk og vedlikehold av trebygg, og både norske og polske snekkere var involvert. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

Hva får norske aktører igjen for det?

Norske organisasjoner som har vært med i EØS-prosjekter nevner en rekke former for utbytte. Felles for dem alle er at EØS-samarbeid har gitt en mulighet til å se egen organisasjon utenfra og se hvordan ting gjøres i andre land. Internasjonalt samarbeid åpner horisonten og bidrar til nytenkning.

Men kjernen i et godt EØS-samarbeid handler om det faglige. Mange tenker at norske aktørers rolle i EØS-prosjekter utelukkende er å lære bort sin ekspertise. Dette behøver imidlertid ikke å være tilfelle. Alle våre samarbeidsland i Europa har fagmiljøer med god kompetanse og erfaring som kan komme norske aktører til gode. Dersom en har behov for en spesiell type kompetanse kan den altså være mulig å finne gjennom EØS-samarbeid! Det er mulig å tenke strategisk; de fleste aktører har noe å lære av hverandre, så det gjelder å finne frem til samarbeid som er gunstige for begge parter.

Les mer om tidligere prosjekter og samarbeid i vår prosjektbank!

EØS-prosjektbankHer kan du se og lese om alle EØS-prosjekter med norsk samarbeidspartner, fra inneværende prosjektperiode.

Lurer du på noe?

Send oss en email på eeagrants@ra.no

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 3. april 2024