Arbeidsområder

Verdiskaping på kulturmiljøfeltet

Riksantikvarens verdiskapingsarbeid skal framheve kulturmiljø som ressurs for samfunnsplanlegging og utvikling.  Det vil være med på å gi en bærekraftig forvaltning av kulturmiljøene over tid.

Kulturmiljø har betydning for flere av FNs mål for bærekraftig utvikling. Involvering i arbeid med kulturmiljø kan virke positivt for enkeltmenneskets opplevelse, læring, identitet, livskvalitet, mobilisering, innovasjon og samskaping i lokalsamfunn. Kulturmiljø kan også være en ressurs for attraktivitetsbygging og utvikling av bærekraftig næring, for sirkulærøkonomi og miljø.

Kulturmiljø markerer stedenes historie, hvorfor de ble etablert, utviklingstrinn de har gått i gjennom og hvor de står i dag. Dette gir muligheter for å forstå stedenes og regionens komparative fortrinn.  Kulturmiljø gir perspektiv på felles historie i byer, tettsteder og lokalsamfunn i en region, men åpner også opp for å se mangfold og de enkelte stedenes særpreg og muligheter.

Synliggjøring av kulturmiljøenes samfunnsmessige betydning bidrar til forankring og legitimitet, og kan utløse kunnskap, ressurser og metoder for en bærekraftig forvaltning av kulturmiljøverdiene.

Fotefar mot nord i Nusfjord, med fiskebåt som ligger til kai.
Fiskeværet Nusfjord. Tema for dette Fotefaret er fiskerveien mellom Østre Nesland og Nusfjord, og de to grendene som sentrum på 1800-tallet. Foto: Silje Evjenth Bentsen/Nordland fylkeskommune.

Verdiskapingsarbeidet

Verdiskaping er et gjennomgående tema i kulturmiljøforvaltningen. Vi legger vekt på kulturmiljøets tilstedeværelse og bruk i samtiden. Vi arbeider for ordninger som sikrer en god og varig forvaltning av kulturmiljøene.

Riksantikvarens handlingsprogram for verdiskaping gir fem prioriteringer:

Prioritering 1: Riksantikvaren skal ta i bruk verdiskaping som virkemiddel for å nå nasjonale mål og prioriteringer

Verdiskapingsarbeidet har en tverrfaglig karakter og må sees i sammenheng med oppfølging av nasjonale mål og prioriteringer i Meld. St. 16 (2019-20). Prosjektene skal bidra til kunnskapsinnhenting og utprøving av modeller knyttet til mobilisering, engasjement og nye ressurser, kompetanseutvikling, bærekraft og helhetlig forvaltning av verneverdier. Verdiskaping kan også inngå som element i de kommende bevaringsstrategiene.

Prioritering 2: Riksantikvaren skal stimulere til strategiske signalprosjekter

Signalprosjekter skal ha samfunnrelevans knyttet til utfordringer som økonomisk og sosial bærekraft, miljø og klima, omstillingsarbeid. Prosjektene skal gi konkrete kunnskaps- og læringseffekter og bidra til strategisk og faglig utvikling av kulturmiljøfeltet. Signalprosjektene skal framtre som tydelige eksempler på kulturmiljøenes samfunnsrolle. Innhold, resultater og effekter skal formidles til politikere, samarbeidspartnere og publikum.

Prioritering 3: Riksantikvaren skal legge til rette for tydelige prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn

Det skal etableres tydelige utviklingsprosjekter som ser på kulturmiljøenes potensiale for nærings- og produktutvikling og som et verktøy for å stimulere til distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn.

Prioritering 4: Riksantikvaren skal styrke samarbeidet med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere.

Riksantikvaren skal stimulere til at kulturmiljø blir en tydeligere innsatsfaktor i utøvelsen av den regionale samfunnsutviklerrollen.

Prioritering 5: Riksantikvaren skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling

Verdiskapingsprosjektene skal fremstå som gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen.

Riksantikvaren skal i verdiskapingsarbeidet:

  • Legge til rette: Invitere til dialog og samarbeid internt hos Riksantikvaren og med andre aktører på nasjonalt nivå
  • Spille på lag: Koordinere innsats med fylkeskommuner, kommuner og museer
  • Begeistre: Kommunisere målrettet mot næringsaktører, frivillige og befolkningen
  • Samskape: Være rådgiver og partner i lokale og regionale verdiskapingsprosjekter
  • Lære sammen: Sørge for kunnskapsutvikling og læring på alle nivåer

Ressurs for lokal og regional utvikling

Forskrift av 13. august 2021 fastsetter at formålet med verdiskapingsarbeidet er «å medvirke til at kulturmiljø tas i bruk som en ressurs, og bidra til at kulturmiljøfeltet får en tydeligere rolle i lokal og regional utvikling».

En hovedambisjon er å løfte kulturmiljø som en synlig innsatsfaktor inn på partnerskaps- og samarbeidsarenaer knyttet til reiseliv og næringsutvikling, utvikling av steder og lokalsamfunn, plan- og innovasjonsprosesser.

Samfunnsutviklerrollen slik den er definert i regionreformen, står sentralt i verdiskapingsarbeidet. Arbeid med kulturmiljø kan være et element for strategisk tenkning, mobilisering av aktører og ressurser, samt koordinering av aktørene.

Historisk oversiktVerdiskaping som tema og arbeidsområde ble etablert i programperioden 2006-10, se historisk oversikt her.
Verdiskapingsprosjekter 2021Her kan du se oversikt og talldata for verdiskapingsprosjektene i 2021.
Verdiskapingsprosjekter 2020Her kan du se oversikt og talldata for verdiskapingsprosjektene i 2020.

Kontaktperson hos Riksantikvaren

Geir Tvedt – geir.tvedt@ra.no

Skilt på Træna.
Skilting på Træna. Slik ser Fotefar-skiltet ut ved Træna.
Foto: Tor Kristian Storvik/ Nordland fylkeskommune.
Helleristninger som viser et svanepar.
Svaneparet på Dyreberget. Svanepar på helleristningsfeltet «Dyreberget» ved Leiknes i Hamarøy kommune. Kommunen bruker dette motivet i sitt kommunevåpen.
Foto: Trine A. Johnson/ Nordland fylkeskommune.

Publisert: 25. mai 2021 | Endret: 10. november 2023