KULTURMILJØ OG KLIMA

Kunnskapsbank

I denne kunnskapsbanken finner du oversikt over relevante publikasjoner, veiledere, nettsider og annet informasjonsmateriell om klima og kulturmiljø. Du kan bruke filtreringsfunksjonen eller søke for å finne frem til det du leter etter.

bool(false)
Tittel
Utgiver
Type kilde
Emneknagg

Råd om varmepumper i freda og verneverdige bygningar

Denne rettleiaren skal hjelpe eigarar, saksbehandlarar, energirådgivarar og installatørar med å finne gode løysingar for varmepumper i freda og verneverdige bygningar.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimatilpasning
 • Vedlikehold og skjøtsel

KLIMAGASSUTSLIPP FRA OPPGRADERING AV ELDRE BYGG 24 CASE-STUDIER FRA INNLANDET

En studie av energibruk og klimagassutslipp for 26 bygninger i Innlandet Fylkeskommune. Studiet er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for å beregne den samlede regionale effekten av bygningsvern som klimatiltak.

Utgiver: Asplan Viak og Energibygg
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change – report

Where the European Green Deal meets cultural heritage. Rapport fra EU-ekspertgruppe om klimaendringer, kulturmiljø og EUs Green Deal.

Utgiver: Europakommisjonen
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Klimatilpasning

Strengthening cultural heritage resilience for climate change.

Where the European Green Deal meets cultural heritage: compilation of good practice examples from Member States and third parties participating in the group. Eksempelsamling fra EU-ekspertgruppe om klimaendringer, kulturmiljø og EUs Green Deal

Utgiver: Europakommisjonen
Type kilde: Eksempelsamling
Emneknagger:
 • Klimatilpasning

Green Recovery Statement

Et policydokument om hvordan kulturmiljø kan bidra i det grønne skiftet og i en grønn økonomisk omstilling etter Covid 19.

Utgiver: Historic Environment Scotland
Type kilde: Publikasjon
Emneknagger:
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Klimatilpasningstiltak og kulturarv

Muligheter og oppmerksomhetspunkter ved studier av klimatilpasningstiltak og konsekvenser for kulturmiljøer og kulturminner.

Utgiver: Nordisk ministerråd
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Flatdal kyrkje og mellomalderkyrkjegård

Vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av risikoreduserende tilpasningstiltak

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Energieffektivisering
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Cultural Heritage in a Changing Climate

Det ble diskutert under konferansen Oslo Forum 2021: Cultural Heritage in a Changing Climate i september i fjor. Nå er diskusjonene på konferansen samlet i denne publikasjonen.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Publikasjon
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Energieffektivisering
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning

Heritage responds – Taking positive action on climate change

Fagrapport/case studie-samling fra Historic Environment Forum om hvordan kulturarv kan være en del av klimaløsningen.

Utgiver: Historic Enviromment Forum
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Spara och bevara – Nettside

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området “energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Utgiver: Uppsala universitet og Energimyndigheten
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Klimatanpassning av renskötseln – Ängeså sameby

Artikkelen ser nærmere på hvordan et varmere klima påvirker reindrifta og hvordan det kan håndteres gjennom pilotprosjekter i regi av Sametinget i Sverige og länsstyrelsene i det svenska renskötselområdet.

Utgiver: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Type kilde: Publikasjon
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Handlingsplan för klimatanpassning

Handlingsplan for klimatanpasning fra Statens fastighetsverks (SFV) i Sverige.

Utgiver: Svenske Fastighetsverket
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Bevaring av kulturminner – Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

Veileder for forbedring av historiske bygningers energiytelse - må betales for

Utgiver: Standard Norge
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon
Utgiver: Standard Norge
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Tilstandsvurderinger

Testing av antikvariske vedovner iht. Norsk Standard NS 3058/59

Rapport fra SINTEF som omhandler testing av vinduers isolasjonsevne før og etter oppgaradering med ulike typer glass i innervinduer.

Utgiver: SINTEF
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Energieffektivisering

Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

Prosjektet ser på hvordan man kan ivareta gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark samtidig som det oppgraderes til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming.

Utgiver: SINTEF
Type kilde: Prosjekt
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Energieffektive bevaringsverdige vinduer. Målinger og beregninger.

Rapport fra SINTEF byggforst som dokumenterer aktuelle egenskaper til energieffektive bevaringsverdige vinduer.

Utgiver: SINTEF
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygninger eksisterer allerede.

Rapporten gir et helhetlig bilde av den miljømessige betydningen av gjenbruk av eksisterende bygninger gjennom en systematisk kartlegging og metaanalyse av livssyklusanalyser ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygninger.

Utgiver: SINTEF
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse

Forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som dokumenterer funn og konklusjoner fra prosjektet Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige bygninger (MIL-ORG).

Utgiver: SINTEF
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimagassreduksjon

Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Vilken påverkan får klimatförändringarna

"Delrapport 2 fra Riksantikvarieämbetets projektet ”Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Redegjør for ulike konsekvenser av klimaendringene for kulturmiljø."

Utgiver: Riksantikvarieämbetet
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Areal
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Tilstandsvurderinger

Klimatanpassning | Riksantikvarieämbetet i Sverige

Riksantikvarieämbetet i Sverige sin nettside om klimatilpasning for kulturarvsfeltet. Inneholder håndbøker, fagstoff, prosjektbeskrivelser og eksempelsamling m.m.

Utgiver: Riksantikvarieämbetet
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikehold og skjøtsel

Kriseberedskap og restverdiredning

Informasjon om FORK som arbeider for økt bevissthet og kompetanse rundt krisehåndtering for kulturminner, slik at verdifulle kunst- og kulturhistoriske verdier ikke går tapt ved en krise.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak. Veiledning for forvaltning av kulturmiljø i et klima i endring.

Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse og planlegging av tilpasningstiltak. Veilederen redegjør for prosess og trinnvis gjennomføring fra start til slutt.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Veiledere bygning og anlegg

En samling av Riksantikvarens veiledere for bygninger og anlegg

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger.

Riksantikvarens informasjonsark med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av forventede klimaendringer.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Grøntanlegg – kulturminner i vekst

Veilederen for forvaltning og saksbehandling av både fredete grøntanlegg i statens eie og andre fredete og verneverdige grøntanlegg.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Klimatilpasning
 • Vedlikehold og skjøtsel

Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger

Miljøovervåkingsprogrammet ser på effektene og konsekvensene av klimaendringene for våre eldste og mest verdifulle bygninger. Overvåkingen går over 35-50 år og vil gi et kunnskapgrunnlag for en bedre forvaltning.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Prosjekt
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Energieffektivisering i eksisterende bygninger. Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg. Versjon 3

Rapporten ser på effekten av energisparing i eksisterende bygninger med kulturhistoriske verdier samt foreslå bærekraftige råd og løsninger til hvordan en skånsom energieffektivisering kan utføres.

Utgiver: SINTEF byggforsk
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk

Riksantikvarens utredning av verneverdier og muligheter for ny bruk av Regjeringskvartalet, med hensyn til bruk, samfunnsøkonomi, klima og miljø.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Klimagassreduksjon

Råd om energisparing i gamle hus

Riksantikvarens veilederen for planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak for energisparing i gamle hus m.m.

Utgiver: Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger. ZEN REPORT No. 24 – 2020.

Rapporten tar for seg utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger.

Utgiver: NTNU og SINTEF
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Klimagassreduksjon

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø

Rapporten baserer seg på resultatene fra prosjektet "Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø". Publikasjonen består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden, og del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene. Rapporten inneholder prosjektgruppens anbefalinger for hvordan disse konsekvensene kan håndteres.

Utgiver: Nordisk ministerråd
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

CERCMA. Cultural environment as resource in climate change mitigation and adaption.

Prosjektrapport CREMA, et nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og kulturmiljømiljøer som ressurser i reduksjonen av klimagassutslipp og i tilpasningen til klimaendringene.

Utgiver: Nordisk ministerråd
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Areal
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.

Rapporten ser på potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern, og beskrivelser tiltak og beregning av lønnsomhet.

Utgiver: Norconsult
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Hus på vei, hus i veien. Bygninger, ombruk og sirkulærøkonomi.

Et mulighetsstudie knyttet til ombruk av hus som innløses i forbindelse med store samferdselsutbygginger. Mulighetsstudiet fokuserer på miljø og sirkulærøkonomi, kostnader ved ombruk/flytting i forhold til riving/sanering, forhold knyttet til bygningsvern og muligheter og begrensninger ved eksisterende lovverk og forskrifter når det gjelder alternativer til riving.

Utgiver: Multiconsult og Link Arkitektur
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Klimagassreduksjon

Hvordan ta hensyn til klimaendringer i plan? Veileder til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR)

Veileder til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR). Formålet med SRP for klimatilpasning, er å bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging og å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av roller og virkemidler i arbeidet med klimatilpasning.

Utgiver: Miljødirektoratet
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Areal
 • Klimatilpasning

Ett levande kulturarv i ett framtida klimat

Kunnskapsgrunnlag og modell fra Länsstyrelsen Stockholm for risiko- og sårbarhet for kulturmiljø og kulturminner som følge av et klima i endring.

Utgiver: Länstyrelsen Stockholm
Type kilde: Kunnskapsgrunnlag
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

Eksempler: Beredskapstiltak og akutte tilak for skred og flom

Eksempler på beredskapstiltak og akutte tiltak for skred og flom for kirkebygg og gravplasser fra Kirkens arbeidsgiverforening.

Utgiver: KA
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Eksempler: Permanente sirkingstiltak

Eksempler på permanente sikringstiltak for kirkebygg og gravplasser fra Kirkens arbeidsgiverforening.

Utgiver: KA
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikehold og skjøtsel

Håndtering av naturfare for kirkebygg

Veileder for kirkeeiere og forvaltere om naturfare for eksisterende kirkebygg og gravplasser.

Utgiver: KA
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

The Climate Vulnerability Index (CVI)

Verktøy for tilstandsvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyser for verdensarvsteder. Metoden kan brukes på alle typer verdensarv og skiller seg fra mange ROS-vurderinger fordi den består av to klart adskilte deler: Vurdering av hvor eksponert, sårbart og tilpasningsdyktige kulturmiljøverdiene vil være og vurdering av lokalsamfunnets sårbarhet, basert på økonomisk, sosial og kulturell avhengighet, og kapasiteten til å tilpasse seg klimaendringene.

Utgiver: James Cook University (Australia)
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

Secrets Of The Ice

Informasjon om det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet fylkeskommune. Inneholder informasjon om klimaendringenes effekt på bre og is, innsamling av gjenstander, sikring av funn m.m.

Utgiver: Innlandet fylkeskommune
Type kilde: Nettside
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action

Rapport fra International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) som redegjør for kulturarvens verdi i kampen mot klimaendringene og hvordan kulturarvsfeltet kan bidra til å oppfylle målene i parisavtalen.

Utgiver: ICOMOS
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning

A guide to risk management of cultural heritage

Veileder med metode for risiko- og sårbarhetsanalyse og planlegging av risikoreduserende tiltak for museer og institusjoner med ansvar for kulturhistoriske anlegg og objekter. Veileder er utviklet av Canadian Conservation Institute & International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).

Utgiver: ICCROM
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Climate Change Risk Assessment

Risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet av Historic Environment Scotland for de over 300 kulturhistoriske eiendommer de forvalter.

Utgiver: Historic Environment Scotland
Type kilde: Rapport,
Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

A guide to climate change impact

Veileder utarbeidet av Historic Environment Scotland med oversikt over farer og risiko knyttet til klimaendringene som påvirker Skottlands kulturmiljø. Veilederen gir råd til eiere, lokalsamfunn og forvaltere av kulturmiljø om risikovurdering og gjennomføring av tilpasningstiltak.

Utgiver: Historic Environment Scotland
Type kilde: Rapport,
Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

Climate change | Historic Environment Scotlands

Historic Environment Scotland sin nettside om klimaendringene og påkjenninger på kulturmiljø og tiltak for å begrense skade.

Utgiver: Historic Environment Scotland
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikehold og skjøtsel

There’s no place like old homes. Re-use and Recycle to Reduce Carbon.

Fagrapport med anbefalinger fra Historic England om verdien av bruk og ombruk av nygninger for å redusere klimagassutslippene.

Utgiver: Historic England
Type kilde: Rapport,
Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

ENØK i gamle hus

Her gis det gode råd om hva som er lønnsomme enøk-tiltak. De går gjennom klimaeffekten og energisparingen av ulike tiltak og gir enkle råd til småhuseiere.

Utgiver: Fortidsminneforeningen
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Istandsetting av vinduer

Brosjyre fra fortidsminneforeningen om vidusrestaurering som henvender seg til håndverkere og boligeiere.

Utgiver: Fortidsminneforeningen
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Vedlikehold og skjøtsel

Bærekraftig klimaforbedring av eldre hus.

Fagrapport bak dokumentasjonsprosjektet «Bærekraftig klimaforbedring av eldre hus». Rapporten underbygger påstandene og anbefalte tiltakene i brosjyren "Enøk i gamle hus" som ligger som vedlegg i rapporten.

Utgiver: Fortidsminneforeningen
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Risikoanalyse av regnflom i by

Risikoanalyse av regnflom for Drammen, inkludert krisescenarioer 2016. I Krisescenarioer er det forhåndsdefinert fem samfunnsverdier med tilhørende konsekvenstyper, hvor kulturminner er beskrevet under natur og kultur.

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Areal
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

Veiledning til Forskrift om kommunal beredskapsplikt

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, som bygger på erfaringer fra arbeidet med kommunal beredskapsplikt både på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Klimatilpasning

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

DSBs veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene, inkludert forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko, sårbarhet og beredskap | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs nettside med forskrifter, veiledninger, temaveiledninger og faktaark om samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt

Utgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser

Bærekraftige historiske byer: byens kulturarv – bra for klimaet! Prosjektrapport 2011-12

Prosjektrapport om bærekraftige historiske byer og byens kulturarv som ressurs og forvaltningsutfordring, i Latvia, Estland, Finland, Sverige og Norge.

Utgiver: Riksantikvaren, Dag Arne Reinar og Frederica Miller (Red)
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Areal
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Generelt klima og kulturmiljø
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning

Coastal Adapt – nettside om havnivåstigning, risikovurdernig og tiltaksplanlegging

Nettside med veiledning og verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser, klimatilpasning og ulike tiltak. Utarbeidet av National Climate Change Adaptation Research Facility og Australske myndigheter for Australias kyst.

Utgiver: CoastAdapt
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Tilstandsvurderinger

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger.

Rapporten undersøker klimagassutslippet fra materialbruk og energibruk i drift for to ulike boligbygg – et vernet tømmer/trehus og et nytt bygg med moderne materialvalg.

Utgiver: Civitas
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, for lafta bolighus og standard TEK17-bygg

Rapporten undersøker hva klimagassfotavtrykket fra materialer og energibruk er for en lafta enebolig sammenlignet med en bolig som tilfredsstiller nye TEK17.

Utgiver: Civitas
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger

Veileder utarbeidet av Byggforsk og Riksantikvaren som redegjør for prinsipper og gir konkrete råd for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger.

Utgiver: Byggforsk og Riksantikvaren
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning
 • Vedlikehold og skjøtsel

Jakten på kilowatten

Nettbasert verktøy som gir veiledning om energieffektivisering for ulike bygningsdeler, konstruksjonstyper og tiltak.

Utgiver: Bygg og Bevar
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Bygg og Bevar nettside

Bygg og Bevar er et nettsted for de som bor i - eller jobber med gamle hus. Inneholder artikler, fagstoff og verktøy. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Byggenæringens Landsforening.

Utgiver: Bygg og bevar
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon
 • Klimatilpasning
 • Tilstandsvurderinger

Informasjonsark Vinduer

Informasjonsark med råd om bruk og vedlikehold av gamle vinduer fra Byantikvaren i Oslo.

Utgiver: Byantikvaren Oslo Kommune
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikehold og skjøtsel

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold fra Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Utgiver: Byantikvaren Oslo Kommune
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Klimatilpasning
 • Tilstandsvurderinger
 • Vedlikehold og skjøtsel

Tilstandsvurdering av bevaringsverdige bygninger

Informasjonsark med råd om hva en tilstandsvurdering bør inneholde.

Utgiver: Byantikvaren Oslo Kommune
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Tilstandsvurderinger

Klimagassberegninger Villa Dammen

Klimagassberegninger for oppgraderingen av eneboligen Villa Dammen i Moss. Inkluderer beregninger som sammenlikner videre drift av Villa Dammen i nåtilstand både med scenarier for drift uten oppgraderingen, og med scenarier for oppføring og drift av et nytt standard boligbygg.

Utgiver: Asplan Viak
Type kilde: Rapport
Emneknagger:
 • Bygninger
 • Energieffektivisering
 • Klimagassreduksjon

Conservation factsheets for managing northern historic places affected by climate change

Faktaark om hvordan man kan forvalte kulturminner og kulturmiljø påvirket av klimaendringene. Tema for faktaarkene: nedbrytning og råte, havninvåstiging og prosesser, flom, nedbrytning fra frost og salt, jordskred, snøskred og økte snømengder. Informasjon på engelsk.

Utgiver: Adapt Northern Heritage
Type kilde: Veileder
Emneknagger:
 • Effekten av klima på kulturmiljø
 • Klimatilpasning

Publisert: 11. januar 2022 | Endret: 26. juli 2022