Post 72 tekniske og industrielle kulturminner

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til tekniske og industrielle kulturminner.

Her finner du reglene knyttet til denne tilskuddsordningen: 
Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle anlegg, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk. I dette inngår blant annet ivaretakelse av handverkskompetansen som er bygd opp ved de 15 prioriterte anleggene som inngikk i Riksantikvarens bevaringsprogram frem til 2020.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Antall tekniske og industrielle kulturminner som har fått forbedret tilstandsgrad
 • Antall objekter ved de 15 prioriterte anleggene som har opprettholdt eller oppnådd TG 2
 • Antall tekniske og industrielle kulturminner hvor det er gjennomført dokumentasjon som grunnlag for bevaring, forskning og formidling

3Hva kan det gis tilskudd til?

Tilskudd kan gis til eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner til

 • sikring
 • istandsetting
 • vedlikehold
 • kulturminne- og tilstandsregistrering
 • dokumentasjon
 • mulighetsstudier
 • lønn til stillinger som er direkte knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10-15% av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

4Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Tilskuddsgiver avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet, etter en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette.

Tilskudd skal gis til anlegg som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • tekniske og industrielle kulturminner med bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • tekniske og industrielle kulturminner med forankring i nasjonale strategiske satsninger
 • tekniske og industrielle kulturminner med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • tekniske og industrielle kulturminner med lokalt, regionalt engasjement eller medfinansiering
 • ivaretakelse av kompetanse som er nødvendig for å ivareta tekniske og industrielle kulturminner
 • anlegg som er fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven
 • de 15 prioriterte anlegg som har inngått i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

5Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samiske kulturmiljø. Unntak er for søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, der søknader skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til
 • hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas
 • plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan
 • kostnadsoverslag og budsjett